Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2015./16.

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Istarske županije za akademsku godinu 2015./16.

Rok za prijavu: 12.11.2015.

Kontakt institucija: Istarska županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima Istarske županije
za akademsku godinu 2015./16.

I

Sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija studentima Istarske županije (u daljnjem tekstu:Pravilnik), Istarska županija će akademske godine 2015./2016. dodijeliti ukupno 40 (četrdeset) novih stipendija u mjesečnom iznosu od 1.100,00 kuna studentima koji redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima kao i sa njima izjednačenim studijima u inozemstvu.

II

Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu, a isplaćuje se deset  mjeseci od 1. listopada do 31. srpnja.

Korisnik stipendije koji je upisao posljednju godinu studija ili koji je stekao status apsolventa, sukladno statutu ili drugom općem aktu visokoobrazovne ustanove, u odnosnoj akademskoj godini ima pravo na isplatu stipendije do stjecanja diplome odnosno magisterija, a najkasnije do 31. srpnja, pri čemu se rok isplate stipendije utvrđuje prema roku koji je prvi ispunjen.

Za vrijeme primanja stipendije Istarske županije student ne može istovremeno koristiti stipendiju grada odnosno općine na čijem području ima prebivalište ni stipendiju iz ostalih izvora.

III

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije prema ovom natječaju imaju redoviti studenti koji:

 • su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području gradova ili općina Istarske županije,
 • imaju status redovitog studenta na preddiplomskom ili diplomskom sveučilišnom studiju, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju ili specijalističkom diplomskom studiju i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu,
 • imaju prebivalište na području gradova ili općina Istarske županije najmanje 5 (pet) godina prije objave ovog natječaja,
 • da nisu istovremeno korisnici stipendije grada ili općine na čijem području imaju prebivalište ili stipendije iz ostalih izvora
 • U slučaju da je student u vrijeme prijave na natječaj za stipendiju Istarske županije korisnik neke druge stipendije, dužan je uz prijavu dostaviti dokaz o tome te izjavu kojom se obvezuje da će odustati od korištenja te druge stipendije, ako u postupku po ovom natječaju ostvari pravo na stipendiju po ovom  Pravilniku.

IV

Uz zahtjev za dodjelu stipendije (obrazac kojega se može pronaći na internetskoj stranici Istarske županije ili ga vlastoručno ispisati) obavezno se prilaže:

 • uvjerenje o prebivalištu MUP-a RH (ne starije od 6 mjeseci),
 • preslika domovnice,
 • uvjerenje o upisu u akademsku godinu 2015./2016.,
 • preslika svjedodžbe završne godine Srednje škole i završnog ispita (za studente 1. godine) ili prijepis ocjena položenih ispita s prethodne godine studija,
 • potvrda ili priznanje o sudjelovanju (ili osvajanju određenog mjesta) na  državnom ili međunarodnom natjecanju; dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu sa vlastitim znanstvenim radom; potvrda o primljenoj nagradi fakulteta, visoke škole ili dr. visokoobrazovne ustanove koju student pohađa ili o nagradi sveučilišta (boduje se samo prethodna školska odnosno akademska godina - 2014./15.),
 • -vlastoručno potpisana izjava studenta da nije korisnik stipendije grada ili općine na čijem području ima prebivalište ili stipendije iz ostalih izvora. Ukoliko  je student u vrijeme prijave na natječaj za stipendiju Istarske županije korisnik neke druge stipendije, obvezan je dostaviti dokaz (ugovor o stipendiranju ili drugu ispravu) te vlastoručno  potpisanu izjavu kojom se obvezuje da će odustati od korištenja te druge stipendije, ukoliko ostvari pravo na stipendiju po ovom Pravilniku.

V

Posebne okolnosti podnositelja zahtjeva koje se boduju temeljem Pravilnika:

a) podnositelj zahtjeva bez oba roditelja - dokazuje se izvacima iz matice umrlih i dr.,
  
b) podnositelja zahtjeva uzdržava samohrani roditelj - dokazuje se presudom o razvodu braka, izvatkom iz matice umrlih i dr.,

c) ako je podnositelj zahtjeva roditelj djeteta/djece - dokazuje se izvodom iz matične knjige rođenih za dijete/cu,

d) podnositelj zahtjeva iz obitelji s troje i više djece, uz uvjet da djeca žive u zajedničkom obiteljskom domaćinstvu te da ih roditelj/i uzdržavaju - dokazuje se uvjerenjima o prebivalištu troje i više djece i vlastoručno potpisanom izjavom roditelja o uzdržavanju troje i više djece
 
e) redovito školovanje člana obitelji izvan mjesta prebivališta - dokazuje se potvrdama o upisu
  
f) podnositelj zahtjeva ili član obitelji koji živi u zajedničkom obiteljskom  domaćinstvu  s podnositeljem zahtjeva, ako ima tjelesno oštećenje preko 50% - dokazuje se Rješenjem nadležnog tijela, 
         
g) odrađeni volonterski rad u prethodnoj školskoj/akademskoj godini sukladno Zakonu o volonterstvu u trajanju dužem od 100 sati - dokazuje se uvjerenjem o odrađenom volonterskom radu ili preslikom volonterske knjižice,

h) deficitarnost zanimanja za koje se student školuje - utvrđuje Komisija za stipendije Istarske županije sukladno Odluci Župana Istarske županije o o utvrđivanju popisa deficitarnih zanimanja na području Istarske županije u akademskoj godini 2015/16.

VI

Prijava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave ove Izmjene i dopune natječaja (zaključno do 12. studenog 2015. godine),  putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu
52220 Labin, G. Martinuzzi  br. 2
(s napomenom: natječaj za dodjelu stipendiju studentima)

VII

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, dostavljene putem e-maila/faxa ili podnesene van propisanog roka neće se razmatrati, a dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

VIII

U roku od osam dana od dana objavljivanja Privremene bodovne liste na web stranici Istarske županije, student može podnijeti poštom preporučeno pismeni prigovor Županu putem Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije. Komisija za stipendije po provedenom postupku po zaprimljenom prigovoru dostavlja očitovanje Županu. Odluku po prigovoru donosi Župan. Župan donosi Odluku o dodjeli stipendija i utvrđuje Konačnu bodovnu listu koja se objavljuje na web stranicama Istarske županije.

Tekst natječaja: http://www.istra-istria.hr/index.php?id=4469

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu