Početna stranica > Baza natječaja > Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama

Baza natječaja

Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama

Rok za prijavu: 23.10.2006.

Kontakt institucija: Grad Omiš
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Na temelju odredbi cl. 27. Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/96) u svezi cl.4. Pravila o dodjeli novcanih potpora ucenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama s podrucja Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.6/05), u predmetu socijalnog programa dodjele potpora u školovanju, Gradsko poglavarstvo Grada Omiša svojim zakljuckom sa 25. sjednice od dana 20. rujna 2006.g., donosi i raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2006./2007.g.

Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2006./2007.g. dodjeljuje 6 potpora redovnim srednjoškolskim ucenicima i 4 potpore redovnim studentima te potreban broj potpora za osobe s posebnim potrebama.

Visina mjesecne potpore za ucenike je *400,00 kn, a za studente *600,00 kn.

Pravo natjecanja imaju ucenici i studenti državljani Republike Hrvatske ciji roditelji/staratelji imaju prebivalište na podrucju Grada Omiša posljednjih pet godina, a koji su u tekucoj godini imali ukupne prosjecne mjesecne prihode po clanu kucanstva u iznosu manjem od *1.000,00 kn te potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe bez obzira na prihode.

Pravo natjecanja nemaju osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe te one koje primaju stipendiju ili drugu slicnu novcanu potporu.

U privitku pisanog prijavka koji sadrži ime i prezime te adresu pristupnika, potpis jednog roditelja/staratelja ako je pristupnik malodobna osoba i broj racuna u poslovnoj banci na koji ce se doznacavati odobrena potpora, još se dostavlja:

 • potvrdu Policijske uprave o prebivalištu roditelja/staratelja na podrucju Grada Omiša u
  posljednjih pet godina prema danu objave natjecaja;
 • potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuci razred/godinu;
 • izjavu o sastavu kucanstva (s imenima clanova na redovnom školovanju i mjestu njihove
  škole/studija);
 • potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima clanova kucanstva u tekucoj godini racunajuci
  do kraja mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se natjecaj objavljuje (npr. poslodavac,
  zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i sl.);
 • svjedodžbu ili potvrdu o prosjeku ocjena u prethodnoj godini obrazovanja;
 • dokaze o statusu pristupnika ili clana njegove uže obitelji u kucanstvu iz: Domovinskog rata,
  prava temeljem invalidnosti, socijalne i zdravstvene skrbi ili drugih osobnih prava;
 • izjavu da ne prima drugu stipendiju ili slicnu novcanu potporu, da prihvaca sva prava i
  obveze utvrdene odredbama ovih Pravila te da ce po pozivu Gradskog poglavarstva Grada
  Omiša dostaviti na uvid izvornik zatraženih isprava.

Prijava na natjecaj podnosi se na adresu: Grad Omiš
Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš s naznakom: «natjecaj za dodjelu potpora», a u roku 15 dana od dana objave natjecaja u "Slobodnoj Dalmaciji".

Odluku o dodjeli potpora donosi Gradsko poglavarstvo Grada Omiša o cemu ce sudionici biti pisano izviješteni.

Dodatne informacije mogu se dobiti na oglasnoj ploci Grada Omiša ili na tel. 021/755-500.

Natjecaj je objavljen u dnevnom listu Slobodna Dalmacija dana 9. listopada 2006.g.

Materijali:

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu