Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Rijeke

Baza natječaja

Stipendije grada Rijeke

Rok za prijavu: 03.11.2006.

Kontakt institucija: Grad Rijeka
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA
            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo


Temeljem članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata  (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 20/02, 28/05) i Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke  od 17. listopada 2006. godine KLASA: 022-05/06-01/77-51 URBROJ: 2170-01-10-06-3 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu 14 stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i 28 stipendija studentima za školsku/akademsku 2006./2007. godinu

1. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redovni učenik 3. i 4. razreda srednje škole i redovni student (student preddiplomskog i diplomskog studija te student koji je  upisan na dodiplomski studij prema propisima koji su važili do stupanja na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju /Narodne novine broj 105/04) koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima prebivalište na području Grada Rijeke,
 • da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja, i to:
  -redovni učenik srednje škole – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja,
  -redovni student – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi odnosno najmanje srednju ocjenu 4,0 za svaku godinu obrazovanja na visokom učilištu.

2. Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu-PRISTUPNICI, a uz nju treba priložiti:

 • životopis (napisan strojopisom),
 • ovjerene preslike svjedodžbi / prijepise ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (odvojene po godinama),
 • uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2006./2007. godinu,
 • domovnicu (preslika),
 • rodni list (preslika),
 • potvrdu o prebivalištu (ne stariju od mjesec dana),
 • dva mišljenja profesora - mentora na propisanim obrascima.

Ukoliko pristupnik ima, prilaže:

 • original diplome, odnosno priznanje na natjecanjima županijskog, državnog ili međudržavnog značenja,
 • original potvrde  o objavljenim radovima ili potvrde Sveučilišta ili fakulteta o nagradama dobivenim tijekom obrazovanja.

3. PRISTUPNICA I OBRASCI ZA MIŠLJENJE PROFESORA mogu se dobiti u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, Rijeka, Prijam podnesaka, šalter broj 2, radnim danom od 9 do 12 sati, te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

4. Svi pristupnici Natječaju koji ispunjavaju uvjete bit će pismeno pozvani na psihologijsko testiranje u subotu, 18. studenog 2006. godine.

PRISTUPNIK KOJI SE NE ODAZOVE TESTIRANJU TOGA DANA BIT ĆE ISKLJUČEN IZ DALJNJEG POSTUPKA NATJECANJA.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokumentacijom primaju se radnim danom, od 9 do 12 sati u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, Prijam podnesaka, šalter broj 2 ili se dostavljaju putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Titov trg 3 .
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu