Početna stranica > Baza natječaja > Potpora za poslijediplomski studij Osječko-baranjske županije

Baza natječaja

Potpora za poslijediplomski studij Osječko-baranjske županije

Rok za prijavu: 23.03.2012.

Kontakt institucija: Osječko-baranjska županija
Razina studija: poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

I. OPĆI PODACI

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske  županije objavljuje natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij. Natječaj se objavljuje u «Glasu Slavonije», na web stranicama Županije: www.obz.hr i na web stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera: www.unios.hr
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Prijavu na natječaj kandidati podnose osobno.
Prijava na natječaj treba sadržavati podatke o ispunjavanju uvjeta, životopis te podrobniji opis i obrazloženje namjene za koju se potpora traži. Financijske potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se za programe kojima se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog
studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na potpore za poslijediplomski studij mogu ostvariti polaznici:

 • koji su upisani na programe poslijediplomskog sveučilišnog studija ili poslijediplomskog specijalističkog studija,
 • koji imaju prosjek ocjena tijekom studiranja najmanje 3,50 ili su bili među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju.

Pravo na potpore mogu ostvariti polaznici iz stavka 1.:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu potpora jesu:

 • opći uspjeh na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,
 • prosječna mjesečna visina dohotka ostvarenog po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu.
 • Pravo na potporu može ostvariti kandidat čiji opći uspjeh ostvaren na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju nije manji od 3,50 ili je kandidat pripadao među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju.

Visinu potpore utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij tako da odobreni iznos pokriva najviše 50% troškova u odnosu na podneseni zahtjev.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu potpore za poslijediplomski studij, kandidati su u obvezi
dostaviti dokaze kako slijedi:

 • dokaz o upisu na poslijediplomski studij,
 • diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju,
 • prijepis ocjena završenog sveučilišnog dodiplomskog studija ili preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, a ukoliko kandidat ima manji prosjek ocjena od 3,50, treba donijeti i potvrdu visokoškolske ustanove da je bio među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju,
 • prosječni mjesečni dohodak ostvaren po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu što se dokazuje potvrdom o visini dohotka nadležne Porezne uprave,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu,
 • pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva,
 • pisanu izjavu kandidata da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom,
 • životopis,
 • opis i obrazloženje namjene za koju se potpora traži.

V. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PRIJAVE PODNOSE

Prijave za dodjelu potpore za poslijediplomski studij dostavljaju se na adresu:

Osječko-baranjska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij
Osijek, Županijska 4/II
s naznakom “Natječaj za poslijediplomski studij”

Natječaj je objavljen 23. veljače 2012. godine i otvoren je do 23. ožujka 2012.  godine.
Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4/II odnosno koji su dostupni za preuzimanje na web stranicama Osječko-baranjske županije (Nalazi se i na ovim stranicama, u prilogu)

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Liste kandidata za dodjeljivanje potpore za poslijediplomski studij Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij objavljuje na oglasnoj ploči Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva. Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli potpore s korisnikom se zaključuje ugovor o
korištenju potpora za poslijediplomski studij.

 

Materijali

Prijavni obrazac (38 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Potpora za poslijediplomski studij Osječko-baranjske županije (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu