Sajam stipendija i prate?e obrazovne ponude

Stipendije.info
Početna stranica > Sajam stipendija i visokog obrazovanja > On-line sajam > Veleučilište u Rijeci

Veleučilište u Rijeci

Veleučilište u Rijeci

Veleučilište u Rijeci

Misija

Temeljna je zadaća Veleučilišta u Rijeci izobrazba stručnjaka usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom na praksi i pružanju stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. Ova izobrazba provodi se ustrojavanjem i izvođenjem stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija te izvođenjem posebnih programa s ciljem omogućavanja stalnog usavršavanja u pojedinim područjima. U cilju ispunjavanja ove temeljne zadaće Veleučilište obavlja visokostručan i znanstveni rad u području tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti. Pojedini studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata prvenstveno na području Primorsko–goranske, Istarske i Ličko–senjske županije, ali i drugih područja Republike Hrvatske. U tu svrhu Veleučilište surađuje s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama u domovini i inozemstvu te osigurava mogućnost unutarnje i vanjske mobilnosti studenata i nastavnika s naglaskom na racionalnom korištenju ljudskih i materijalnih resursa. Stalni nadzor i rast kvalitete u svim područjima djelovanja, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnog i stručnog rada spadaju u važne zadaće na kojima se temelji budućnost Institucije.

Vizija

Veleučilište u Rijeci bit će centar izvrsnosti u bavljenju visokostručnim i znanstvenim radom na područjima tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti, koji provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvima za razvoj zajednice, uključenošću u Europski prostor visokog obrazovanja i Europski istraživački prostor te visokom razinom organiziranosti Veleučilište u Rijeci pokazat će svoju javnu odgovornost i pridonijeti tranziciji u društvo znanja. Bit će institucija koja potiče mobilnost i razvijanje poduzetničke energije i izražavanje talenta svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora i studenta). Visoka fleksibilnost studija i uvođenje novih programa u cilju izobrazbe visokostručnih profila potrebnih gospodarstvu u okruženju ostat će jednom od temeljnih značajki Veleučilišta u Rijeci.

Karakteristike studija na Veleučilištu u Rijeci

• dobro strukturirani studijski programi prilagođeni zahtjevima okruženja;

• dinamičko prilagođavanje sadržaja studija tendencijama razvoja gospodarstva i uprave;

• preddiplomski stručni studiji u trajanju od šest semestara i specijalistički diplomski stručni studiji u trajanju od četiri semestra;

• prilagodljivost studija interesu i ambicijama studenta kroz širok asortiman izbornih sadržaja;

• učinkovit rad u grupama primjerene veličine;

• neovisno i aktivno sudjelovanje studenata u procesu studiranja na Veleučilištu;

• studente vode znanstveno i stručno osposobljeni nastavnici i suradnici u nastavi;

• rani kontakt s poduzećima i radnim sredinama kroz obavljanje stručne prakse, kao dijela nastavnog procesa.

Ponuda studijskih programa

Veleučilište u Rijeci nudi potencijalnim studentima atraktivne studijske programe u dvije razine stručnih studija: prvu razinu i drugu razinu studija.

Prva razina studija

• Preddiplomski stručni studij Cestovni promet

• Preddiplomski stručni studij Željeznički promet

• Preddiplomski stručni studij Poštanski promet

• Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo

• Preddiplomski stručni studij Informatika

• Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu

• Preddiplomski stručni studij Vinarstvo

• Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda

• Preddiplomski stručni studij Telematika

• Preddiplomski stručni studij Održivi agroturizam

Druga razina studija

• Specijalistički diplomski stručni studij Promet

• Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

• Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo

• Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu

• Specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo

Poljoprivredni odjel

Veleučilište u Rijeci na Poljoprivrednom odjelu koji je lociran u Poreču izvodi studije u biotehničkom području i to dva programa prve razine i jedan program druge razine studija.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Vinarstvo i Mediteranska poljoprivreda studenti su osposobljeni za početak svoje profesionalne karijere. Studenti Poljoprivrednog odjela okončanjem preddiplomskog stručnog studija i ostvarenjem 180 ECTS bodova stječu jedan od stručnih naziva

• stručni prvostupnik (baccalareaus) inženjer vinarstva

• stručni prvostupnik (baccalareaus) inženjer mediteranske poljoprivrede

Studentima se također omogućuje stjecanje više razine znanja upisom specijalističkog diplomskog stručnog studija Vinarstvo. Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Vinarstvo i ostvarenih ukupno 300 ECTS bodova(180+120 ECTS-a) student stječe stručni naziv

• stručni specijalist inženjer vinarstva

Programi Poljoprivrednog odjela izvode se kao redoviti i izvanredni u Poreču.

Preddiplomski stručni studij Vinarstvo

ima za cilj izobrazbu stručnjaka za vođenje poljoprivrednog gospodarstva, posebno u području proizvodnje vina, u cilju postizanja optimalnih učinaka uz istovremeno čuvanje prirodnih resursa. Studij pruža potrebna teorijska znanja, a praktičnim radom tijekom školovanja student ovladava tehnikom i tehnologijom proizvodnje grožđa i vina, kao i načelima vođenja poljoprivrednog gospodarstva.

Preddiplomski stručni studij Mediteranska poljoprivreda

ima za cilj izobrazbu stručnjaka za cjelovito vođenje poljoprivrednog gospodarstva u pedoklimatskim uvjetima Mediterana. Stečeno znanje osigurava snalaženje u različitim tehnološkim i poslovnim situacijama, te uspješno vođenje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava srednjeg i malog poduzetništva u području Mediterana u uvjetima brzog razvoja tehnologija. Nakon zajedničke prve dvije godine studenti se u trećoj godini odlučuju za usmjerenje

1. Opća mediteranska poljoprivreda

2. Pčelarstvo

Specijalistički diplomski stručni studij Vinarstvo

osigurava znanje za uspješno uključivanje u poslovne procese i pruža specifično teorijsko i praktično znanje za usvajanje novih tehnologija i saznanja te izgrađuje moralna i etička načela u odnosu na kvalitetu proizvoda, očuvanje okoliša i zaštitu prirodnog bogatstva. Program studija prilagođen je potrebama agroindustrijskog kompleksa sa težištem na stvaranju stručnjaka u procesu proizvodnje vina, specijalnih vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, sa svim onim stručnim i moralnim obilježjima koja su potrebna za jedno takvo plemenito zvanje.

Poslovni odjel

Zahtjevno poslovno okruženje djelovalo je poticajno na razvoj odgovarajućih studijskih programa koji se na Veleučilištu u Rijeci izvode na Poslovnom odjelu.

Danas se na ovom Odjelu izvode dva programa prve razine i dva programa druge razine studija. Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Informatika i Poduzetništvo studenti su osposobljeni za početak svoje profesionalne karijere. Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Informatika i preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo i ostvarenja 180 ECTS-a studenti stječu jedan od stručnih naziva

• stručni prvostupnik (baccalaureus) informatike

• stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije

Studenti koji su stekli jedan od navedenih stručnih naziva na Veleučilištu u Rijeci ili na nekom drugom visokom učilištu, mogu upisati odgovarajući studij više razine koji se izvodi na Poslovnom odjelu, čijim okončanjem i ostvarivanjem ukupno 300 ECTS-a (180+120 ECTS-a) stječu jedan od stručnih naziva

• stručni specijalist poslovnih informacijskih sustava

• stručni specijalist poduzetništva

Programi svih studija Poslovnog odjela izvode se kao redoviti i izvanredni u Rijeci, a od akademske godine 2007./2008. Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo izvodi se za redovite i izvanredne studente i u Pazinu.

Preddiplomski stručni studij Informatika

ima za cilj izobrazbu stručnjaka za svladavanje složenih stručnih poslova u područjima projektiranja, programiranja, razvoja aplikativnih softvera, uvođenja i održavanja informatičkih sustava i baza podataka, te uvođenja i korištenja računalnih sustava i mreža. Ispunjavanjem studijskih obveza na preddiplomskim stručnim studijima Poslovnog odjela studenti ostvaruju 180 ECTS bodova. Nastava se izvodi tijekom pet semestara, a u četvrtom semestru studenti obavljaju semestralnu stručnu praksu i upisuju završni rad.

Preddiplomski stručni studij Poduzetništvo

ima za cilj izobrazbu stručnjaka za djelovanje u poduzetništvu i stjecanje znanja i vještina o poslovanju u poduzetništvu. Poseban je cilj osposobljavanje za obradu poslovnih mogućnosti gospodarskih i drugih subjekata u dinamičkom okruženju.

Specijalistički diplomski stručni studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima

ima za cilj izobrazbu stručnjaka za svladavanje složenih stručnih poslova u području primjene informatike. Specijalistički diplomski stručni studij informacijske tehnologije u poslovnim sustavima ustrojava se s dva usmjerenja i to:

• Programsko inženjerstvo u poslovnim sustavima

• Poslovni informacijski sustavi

Specijalistički diplomski stručni studij Poduzetništvo

ima za cilj izobrazbu stručnjaka za svladavanje složenih specijalističkih stručnih poslova u području poduzetništva i upravljanje poslovnim sustavima.

Odjel prometa

Svi studijski programi osuvremenjeni su i usklađeni sa zahtjevima Bolonjskog procesa. Uvođenje većine tako osuvremenjenih programa započelo je akademske godine 2005./2006. Svi programi izvode se za redovite i izvanredne studente, te su na taj način dostupni i onim studentima koji su zaposleni i studiraju uz rad ili iz drugih razloga ne mogu pohađati redovitu nastavu. Većina studijskih programa izvodi se u sjedištu Veleučilišta u Rijeci, na adresi Vukovarska ul. 58. Kako bi se studentima koji imaju prebivalište izvan Rijeke omogućilo studiranje što bliže mjestu njihovog prebivališta, Veleučilište izvodi dio svojih studija dislocirano - u Pazinu. Specifičnost predstavljaju programi studija Vinarstvo i Mediteranska poljoprivreda koji se izvode u Poreču, zbog specifičnih uvjeta koje zahtijevaju ovi studiji, a koji su osigurani na ovoj lokaciji.

Na Prometnom odjelu Veleučilišta u Rijeci izvode se u području prometa tri programa prve razine i jedan program druge razine studija.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija, Cestovnog, Željezničkog ili Poštanskog prometa, studenti su osposobljeni za početak svoje profesionalne karijere. .Okončanjem preddiplomskog stručnog studija prometa i s ostvarenih 180 ECTS-a studenti stječu stručni naziv.

• stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa

Studentima se također omogućava stjecanje druge razine znanja upisom specijalističkog diplomskog stručnog studija Promet na Veleučilištu u Rijeci. Okončanjem specijalističkog diplomskog stručnog studija Promet i s ostvarenih ukupno 300 ECTS bodova (180+120 ECTS-a) student stječe stručni naziv .

• stručni specijalist inženjer prometa

Svi programi studija prometa izvode se u sjedištu Veleučilišta u Rijeci kao redoviti i izvanredni.

Preddiplomski stručni studij Cestovni promet

ima za cilj osposobljavanje stručnjaka za izvršavanje složenih operativnih poslova kod izrade projekata te poslova planiranja pripreme, unapređenja i kontrole tehnoloških i uslužnih procesa u području cestovnog prometa.

Preddiplomski stručni studij Poštanski promet

ima za cilj osposobljavanje stručnjaka poštanskog prometa za rad na izvršavanju složenih operativnih poslova na području tehnike, tehnologije i organizacije poštanskog prometa.

Preddiplomski stručni studij Željeznički promet

ima za cilj osposobljavanje stručnjaka željezničkog prometa za rad na izvršavanju složenih operativnih poslova u prometnoj struci, uz primjenu stručnih znanja i vještina iz tehnike, tehnologije, organizacije i sigurnosti željezničkog prometa.

Specijalistički diplomski stručni studij Prometa

sa usmjerenjima cestovnog, željezničkog i poštanskog prometa ima za osnovni cilj teorijsko i stručno usavršavanje i osposobljavanje specijalista za vođenje prometnog gospodarstva u cilju postizanja optimalnih tehničko-tehnoloških i ekonomskih efekata uz kvalitetnu zaštitu okoliša

Odjel sigurnost

Na Odjelu sigurnost na radu Veleučilišta u Rijeci izvodi se u području sigurnosti na radu jedan program prve razine i jedan program druge razine studija.

Nakon završetka preddiplomskog stručnog studija Sigurnost na radu studenti su osposobljeni za početak svoje profesionalne karijere u radnoj sredini. Okončanjem preddiplomskog stručnog studija Sigurnost na radu i ostvare-njem 180 ECTS bodova studenti stječu stručni naziv

• stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer sigurnosti i zaštite

Studenti koji su stekli navedeni stručni naziv na Veleučilištu u Rijeci ili na nekom drugom visokom učilištu, mogu upisati studij koji pruža višu razinu znanja, a koji izvodi Odjel sigurnosti na radu. Okončanjem ovog studija i ostvarenjem ukupno 300 ECTS-a (180+120 ECTS-a) stječu stručni naziv

• stručni specijalist inženjer sigurnosti i zaštite

Programi svih studija sigurnosti na radu izvode se kao redoviti i izvanredni u sjedištu Veleučilišta u Rijeci.

Preddiplomski stručni studij Sigurnost na radu s usmjerenjima

1. Sigurnost na radu u industriji

2. Zaštita od požara

3. Sigurnost u građevinarstvu i šumarstvu

4. Opća sigurnost

Studenti u prve dvije godine studija stječu osnovna znanja iz područja sigurnosti na radu, a u trećoj godini se odlučuju o jednom od usmjerenja upisom grupe predmeta koji karakteriziraju specifični sadržaj usmjerenja.

Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost na radu s usmjerenjima

  1. Sigurnost na radu u industriji
  2. Zaštita od požara
  3. Sigurnost u građevinarstvu i šumarstvu
  4. Opća sigurnost

Studij se izvodi tijekom dvije godine s nastavom tijekom tri semestra, a u četvrtom se semestru obavlja specijalistička stručna praksa i upisuje specijalistički završni rad. Studenti u drugoj godini studija biraju usmjerenje i na taj način studij prilagođavaju osobnim sklonostima i potrebama budućeg zaposlenja.

Odjel telematike

Sinonim za telematiku je i ICT (information and communications technology) odnosno informacijska i komunikacijska tehnologija.

U tom smislu naglasak studija je na ostvarivanju sklopovske i programske podloge za informacijske usluge više razine čiji je dizajn i implementacija u fokusu interesa našeg stručnog i specijalističkog studija informatike. Budući da je poznavanje opreme i sklopovlja osnova rada svakog inženjera, na studiju telematike osobitu pozornost posvećujemo direktnom radu s opremom u našem laboratoriju (hands-on).

U laboratoriju studenti (osim upoznavanja s osnovama elektrotehnike, elektronike i mjerenja) imaju priliku u malim grupama i ugodnoj opuštenoj atmosferi raditi s mrežnim preklopnicima (Cysco, D-link, Planet), usmjerivačima, poslužiteljima, industrijskim računalima i modelima industrijskih procesa, u vlastitoj računalnoj mreži, optičkim i bakrenim mrežnim kabelima, uređajima za neprekidno napajanje, robotima (Lego Mindstorms, Velleman), razvojnim platformama kao što su Arduino, Raspberry Pi, BeagleBoard, PLC-ima (Siemens), RTU-ima (Moxxa) te opremom za simulaciju optičkih mreža.

Osim laboratorija, studenti se upoznaju i s razvojem mobilnih aplikacija, mrežnih stranica te nizom drugih programerskih znanja na praktičnim projektima i samostalnim zadacima. Na taj način, student koji je pri kraju studija može u svoj životopis priložiti popis realnih projekta na kojima je radio i pokazao entuzijazam za vrijeme studija, što jamči prednost na tržištu rada.

Studenti koji završe trogodišnji stručni studij Telematika mogu i nastaviti školovanje na Veleučilištu u Rijeci i direktno se natjecati za upis na Specijalistički diplomski stručni studij informacijske tehnologije u poslovnim sustavima.

Uvođenje stručnog studija Telematika u skladu je s temeljnim načelima Veleučilišta, da bude stalno u funkciji potreba gospodarstva kroz kvalitetne i fleksibilne programe. Intenzivan razvoj i zastupljenost informatike postavlja posebne zahtjeve prema novom profilu stručnjaka, koji rješavaju specifične poslove povezivanja sistema obrade podataka pomoću telekomunikacijskog sistema, kao i prilagođene obrade informacija. Telematika kao suvremena integracijska tehnologija, koja integrira telekomunikacije i informatiku doprinosi dinamiziranju gospodarstva. Telematika je jedan od programa na kojima Veleučilište u Rijeci zasniva međunarodnu suradnju u izvođenju programa. Program preddiplomskog stručnog studija Telematka izvodi se kao redoviti i izvanredni u Rijeci. Ispunjavanjem svih studijskih obveza prema studijskom programu studenti ostvaruju 180 ECTS bodova i stječu stručni naziv

• stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer telematike

 

 

Saznajte sve o stipendijama na jednom mjestu!

© Institut za razvoj obrazovanja, 2019.