Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija grada Županje

Baza natječaja

Stipendija grada Županje

Rok za prijavu: 15.11.2008.

Kontakt institucija: Grad Županja
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 


Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Županja (“Službeni vjesnik” Grada Županja broj: 7/08) i Odluke Gradskog poglavarstva o broju i visini stipendije Grada Županja za školsku 2008/09., KLASA: 604-01/08-00/1, URBROJ:2212/01-02-08-1 od 11. rujna 2008. godine, Komisija za dodjelu kredita i stipendija Grada Županje, dana 15. listopada 2008. godine, objavljuje 

             N A T J E Č A J

 za dodjelu stipendija Grada Županja za školsku godinu 2008/09.

I.
Grad Županja za školsku godinu 2008/09. dodijelit će deset (10) stipendija izrazito nadarenim redovnim studentima sa prebivalištem na području Grada Županja i to: studentima preddiplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija od II. godine te studentima diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija od I. godine sa prosjekom ocjena u prethodnim godinama 4,00 i više.

II.
Visina stipendije Grada Županja za školsku godinu 2008/09. iznosi 1.000,00 kn mjesečno.

III.
Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se do 15. studenog 2008. godine na adresu: Komisija za dodjelu stipendija i kredita Grada Županja, Strossmayerova 1, s naznakom: "za stipendiju Grada Županja".

Uz Zahtjev priložiti:
1. Presliku Domovnice
2. Presliku Rodnog lista
3. Uvjerenje o upisu u šk. god. 2008/09.- original
4. Ovjeren prijepis ocjena u dosadašnjem tijeku studija - original
5. Presliku svih popunjenih strana indeksa
6. Potvrdu o prebivalištu na području Grada Županja-original
7. Pisanu izjavu da nije korisnik druge stipendije-ovjerenu kod javnog bilježnika

Zahtjevi dostavljeni izvan roka kao i zahtjevi uz koje nisu priloženi potrebni dokumenti (od 1-7) neće se razmatrati.
IV.
Korisnik stipendije dužan je po završetku studija raditi na području Grada Županje dvostruko koliko je primao stipendiju.
Uvjeti korištenja stipendije utvrđeni su Pravilnikom o stipendiranju studenata Grada Županja.

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije Grada Županje i sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi Grada Županja, Strossmayerova 1, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, ili na telefon br. 032/830-471.


Za više informacija ovdje

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu