Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Rok za prijavu: 13.11.2008.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Na temelju članka 4. i članka 10. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/08),

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA ZA AKADEMSKU GODINU 2008./2009.

1. Za akademsku godinu 2008./2009. studentima će se dodijeliti najviše 10 stipendija.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih 5 godina;
 • da nisu stariji od 26 godina;
 • da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali godinu studija;
 • da su redoviti studenti: 
 • treće ili četvrte godine preddiplomskog studija u Gradu Zagrebu, 
 • treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu,
 • četvrte ili više godine dodiplomskih studija u Gradu Zagrebu i 
 • prve ili druge godine diplomskog studija u Gradu Zagrebu,
 • da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;
 • da su završili prethodne godine studija s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 za svaku pojedinu godinu studija;
 • da nisu apsolventi;
 • da nisu studenti privatnih studija;
 • da ostvaruju bodove na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika u obitelji. 

3. Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2008. godine.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2008. godine.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su socijalni status u obitelji kandidata i druge socijalne prilike u obitelji, uspjeh u studiju i postignuti rezultati u struci.

5. Natječaj traje 15 dana.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja u „Vjesniku“ na adresu: Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s naznakom „za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa“ ili se predaju na istoj adresi u središnju pisarnici, prizemlje lijevo.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Gradskom uredu za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 249, II. kat i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

 1. rodni list (presliku), 
 2. domovnicu (presliku),
 3. original uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 30 dana), za posljednjih 5 godina od dana objave natječaja u Vjesniku,
 4. potvrdu o upisu na studij akademske godine 2008./2009.,
 5. prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija,
 6. uvjerenje centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljeno u tijeku trajanja natječaja,
 7. uvjerenje o imovinskom stanju i potvrdu o ukupnom prihodu obitelji ostvarenom tri mjeseca prije podnošenja molbe za sve članove obitelji (uključujući i maloljetnu braću i sestre, računajući i sebe kao podnositelja zahtjeva), za razdoblje srpanj – rujan 2008. (za zaposlene članove obitelji – potvrda poslodavca o visini plaće zadnja 3 mjeseca prije podnošenja molbe; za umirovljenike – preslika odreska o isplati mirovine; za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o 3 zadnje isplaćene naknade; uvjerenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju).
  • doplatak za djecu ne uračunava se u prihod prilikom ostvarivanja prava na pomoć sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.
 8. dokaz o drugim socijalnim prilikama:
  • dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe),
  • dokaz da je kandidat dijete hrvatskog branitelja Domovinskog rata (potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata),
  • dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece na redovitom školovanju, odnosno djece predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre
  • dokaz da je kandidat izdvojen iz obitelji (rješenje ili uvjerenje centra za socijalnu skrb ne starije od 6 mjeseci),
 9. dokaz o osvojenim nagradama na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima, te dokaz o osvojenoj dekanovoj i/ili rektorovoj nagradi,
 10. životopis.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije biti će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

7. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.

8. Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objave natječaja, zaključno s 13. studenim 2008.

 

Materijali

Prijavni obrazac (59 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu