Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Pazina

Baza natječaja

Stipendije Grada Pazina

Rok za prijavu: 20.10.2009.

Kontakt institucija: Grad Pazin
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika i studenata
od šk. 2009/2010. godineU školskoj 2009./ 2010. godini Grad Pazin će dodijeliti do 25 stipendija učenicima i studentima za nastavak školovanja u srednjim školama i na sveučilištima (visokim učilištima i veleučilištima) izvan područja Grada Pazina, i to:

 • Učenicima, bez obzira na vrstu škole - do pet stipendija.
 • Studentima, za niže navedene studije - do deset stipendija:


1. za profesora kemije i(li) biologije,
2. za profesora fizike
3. za profesora matematike,
4. za profesora geografije,
5. za profesora tehničke kulture,
6. za profesora violine,
7. za profesora gitare,
8. za dipl. ing. strojarstva
9. za dipl. ing. elektrotehnike,
10. za dipl. povjesničara umjetnosti.

 • Studentima na drugim visokim učilištima ili veleučilištima - do deset stipendija.


Učenici i studenti kojima bude odobrena stipendija za nastavak školovanja/studiranja u srednjim školama i sveučilištima preuzet će ugovornu obvezu da će po završetku školovanja/studiranja raditi u školama ili drugim ustanovama odnosno tvrtkama na području Grada Pazina najmanje onoliko vremena koliko je trajala isplata stipendije.

Prijave na ovaj Natječaj podnose se na adresu: GRAD PAZIN, Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti, 52000 PAZIN, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, a načelni obrazac za sastavljanje Prijave može se dobiti na istoj adresi, prvi kat desno soba br. 35 ili na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.

Prijavi na Natječaj prilažu se:

 • a)Potvrda - Uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj mjesečnoj netto isplaćenoj plaći za članove domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama, tvrtkama ili u drugim oblicima nesamostalnog rada (za razdoblje od tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem se podnosi Prijava), b) Rješenje Porezne uprave - Pazin (izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2008. godini) za članove domaćinstva koji obavljaju samostalni rad (privatno poduzetništvo, razni obrti),
  c) Odrezak o primljenoj mirovini za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi Prijava - za članove domaćinstva koji su umirovljenici, te
  d) Potvrda o primicima od imovine, autorskih honorara i od drugih primanja koja podliježu oporezivanju - za članove zajedničkog domaćinstva podnositelja Prijave,
 • Izjava o članovima zajedničkog domaćinstva ovjerena potpisima dvaju punoljetnih svjedoka koji nisu u užem srodstvu s podnosiocem Prijave (ispunjava se u navedenom Upravnom odjelu Grada Pazina uz predočenje osobnih iskaznica),
 •  Fotokopija svjedodžbe odnosno fotokopija indexa s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja/studiranja, ovjerena kod javnog bilježnika, u srednjoj školi odnosno na Sveučilištu ili u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Pazina (uz predočenje originala tih isprava) ili druga isprava s ocjenama postignutim u prethodnoj godini školovanja odnosno studija,
 • Isprave i dokumentacija o sudjelovanju i o plasmanu na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u dvije prethodne školske/studijske godine iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja/studiranja (ako ih podnositelj Prijave ima),
 • Isprave i dokumentacija o sudjelovanju podnositelja Prijave na smotrama, seminarima, školama učeničkog stvaralaštva ili u drugim vidovima i programima kreativnog ispoljavanja sposobnosti i znanja u dvije prethodne školske/studijske godine (ako ih podnositelj Prijave ima),
 • Potvrda ili Uvjerenje o upisu u odgovarajuću srednju školu ili na visoko učilište/veleučilište, odnosno na odgovarajuću godinu školovanja/studiranja, za sebe te za braću i sestre, ako ih podnositelj Prijave ima i ako se školuju izvan područja Grada Pazina, a nisu stipendisti Grada Pazina niti primaju stipendiju drugog stipenditora,
 • Potvrda ili Uvjerenje Škole odnosno Sveučilišta za učenike prvih razreda srednje škole odnosno za studente prve godine studija ako su pri upisu zauzeli jedno od prvog do petog mjesta, te
 • Druge dokumente, ako su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovoga Natječaja.

Prijave na Natječaj s ispravama i dokumentacijom iz točke III. ovoga Natječaja donose se ili dostavljaju na naznačenu adresu i to: a) UČENICI - najkasnije do 15. rujna 2009., b) STUDENTI - najkasnije do 20. listopada 2009. godine.

Prijavni obrazac i detaljnije informacije vezane za ovaj natječaj se mogu pronaći na službenoj stranici grada.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu