Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Novog Marofa

Baza natječaja

Stipendije Grada Novog Marofa

Rok za prijavu: 25.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Novi Marof
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa
za akademsku 2009./2010. godinu

Natječaj se raspisuje za dodjelu 5 stipendija po socijalnom programu i 10 stipendija za nadarene studente.
Mjesečni iznos stipendije po korisniku iznosi:

 • 600,00 kn za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije
 • 800,00 kn za studente koji studiraju na području ostalih županija u Republici
  Hrvatskoj i Gradu Zagrebu.

I OPĆI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA
Pravo na dodjelu stipendija po socijalnom programu i stipendija za nadarene studente imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Novog Marofa najmanje tri godine prije podnošenja prijave na natječaj
 • da su redovni studenti dodiplomskog sveučilišnog studija, preddiplomskoga, sveučilišnog i stručnog studija te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
 • da nisu korisnici neke druge stipendije
 • da nisu stariji od 25 godina.

I UVJETI ZA STIPENDIJE PO SOCIJALNOM PROGRAMU
Natjecati se mogu oni studenti, koji ispunjavaju opće uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi 1.800,00 kn.

1. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • domovnicu ili presliku domovnice
 • potvrdu visokog učilišta o upisanoj godini redovnog studija u akademskoj 2009./2010. godini
 • uvjerenje o prebivalištu
 • potvrdu o mjesečnim primanjima članova obitelji (radni odnos, mirovina i dr.) za posljednja tri mjeseca
 • potvrdu Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka u 2008. godini za sve članove zajedničkog kućanstva
 • potvrdu HZMO o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine u 2008. godini za sve članove zajedničkog kućanstva
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima
 • pismenu izjavu da nisu korisnici niti jedne druge stipendije.

2. Za ostvarivanje dodatnih bodova treba priložiti:

 • smrtni list roditelja
 • dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave
 • uvjerenje o prebivalištu za svakog brata ili sestru
 • potvrdu o školovanju za svakog brata ili sestru
 • rješenje Invalidske komisije Područnog ureda Fonda mirovinsko-invalidskog osiguranja Republike Hrvatske, kojom se dokazuje kategorija invalidnosti studenta
 • pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja
 • potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti oba roditelja.

II UVJETI ZA STIPENDIJE ZA NADARENE STUDENTE
1.
Natjecati se mogu oni studenti, koji ispunjavaju opće uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, a koji su zadnja dva razreda srednje škole (studenti 1. godine studija) završili s najmanjom prosječnom ocjenom 4,50, a studenti 2. i viših godišta studija s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne godine studija od najmanje 3,50.
2. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • domovnicu ili presliku domovnice
 • potvrdu visokog učilišta o upisanoj godini redovnog studija u akademskoj 2009./2010. godini
 • studenti 1. godine studija svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole ili potvrdu o prosječnoj ocjeni za 3. i 4. razred srednje škole
 • studenti ostalih godina studija prijepis ocjena iz svih prethodnih godina studija ili potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija
 • studenti 1. godine studija –potvrde o sudjelovanju i/ili postignutim uspjesima na natjecanjima i istraživačkim projektima
 • studenti ostalih godina studija-potvrde o primljenoj rektorovoj/dekanovoj nagradi, objavljenom radu u domaćoj ili inozemnoj stručnoj publikaciji, sudjelovanju u istraživačkim projektima
 • uvjerenje o prebivalištu
 • dokaz da je kandidat dijete hrvatskog branitelja
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima
 • potvrdu o mjesečnim primanjima članova obitelji (radni odnos, mirovina i dr.) za posljednja 3 mjeseca
 • pismenu izjavu da nisu korisnici niti jedne druge stipendije.

Bodovanje i utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija obavljat će se primjenom kriterija iz članka 14. i 15. Odluke o stipendijama Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 39/09).
Prijave s naznakom vrste stipendije za koju se kandidat natječe, dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja u tjedniku “Varaždinske vijesti” i to Povjerenstvu za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa, Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof.
Prijave bez svih propisanih dokaza o ispunjavanju uvjeta, kao i nepravodobno podnesene prijave, neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom prijedloga lista kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči Grada Novog Marofa u roku petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Svaki kandidat može u roku od osam dana od dana objavljivanja liste kandidata za dodjelu stipendija podnijeti pismeni prigovor gradonačelniku Grada Novog Marofa.
Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu