Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Umaga u 2010. godini

Baza natječaja

Stipendije grada Umaga u 2010. godini

Rok za prijavu: 31.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Umag
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika i studenata
u 2010. godini

I. U 2010. godini dodijelit će se ukupno trideset ( 30 ) stipendija za nastavak školovanja u srednjim školama, od toga jedna (1) stipendija po socijalnim kriterijima sukladno čl. 9. Odluke o dodjeljivanju stipendija ( «Službene novine Grada Umaga» broj 3/02).
Stipendije za učenike srednjih škola isplaćivat će se za razdoblje od 1.rujna 2010. godine do 30.lipnja 2011. godine, odnosno za školsku godinu 2010./2011.

II. U 2010. godini dodijelit će se ukupno trideset ( 30 ) stipendija, od toga jedna (1) stipendija po socijalnim kriterijima sukladno čl. 9. Odluke o dodjeljivanju stipendija, za redoviti preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, te stručni i specijalistički diplomski studij na visokim učilištima (sveučilištima, veleučilištima i visokim školama), u Republici Hrvatskoj (sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju «Narodne novine» broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07), te visokim učilištima u inozemstvu.
Narečeni broj stipendija dodijelit će se za upisani studij jednog ili više znanstvenih i stručnih polja, odnosno umjetnička područja, a temeljem zbirne bodovne liste kandidata koji su u roku podnijeli zahtjev.
Stipendije za studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu isplaćivat će se za razdoblje od 1. listopada 2010. godine do 31. srpnja 2011. godine.

III. Pravo na stipendiju ostvaruju redoviti učenici i studenti koji imaju prebivalište na području Grada Umaga, a školuju se izvan mjesta prebivališta. Studenti kojima će biti odobrena stipendija za nastavak studiranja na višim i visokim školama te na fakultetima preuzimaju ugovornu obvezu da će po završetku školovanja/studiranja raditi na području Grada Umaga najmanje onoliko vremena koliko bude trajala isplata stipendije.

IV. Izbor stipendista izvršit će se na temelju liste kandidata prijavljenih na ovaj natječaj u skladu s Odlukom o dodjeljivanju stipendija (“Službene novine Grada Umaga”, broj 3/02). Iznos stipendije, način i rokovi isplate te obveze stipendista bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju izmeñu davatelja i korisnika stipendije.

V. Prijave, odnosno zamolbe za stipendije podnose se na sljedeću adresu:
Grad Umag, Trg slobode 7, 52470 Umag izravno u pisarnicu ili Grad Umag, Upravni odjel za društvene djelatnosti i socijalnu skrb, E Pascalia 1
Prijave s odgovarajućim ispravama podnose se:

  • za učeničke stipendije u razdoblju od 1. do 30. rujna
    2010. godine.
  • za studentske stipendije u razdoblju od 01. do 31. listopada
    2010. godine.

Obrazac prijave može se podići u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i socijalnu skrb na adresi E. Pascalia 1, prvi kat
Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:

1. Uvjerenje-potvrdu o upisu u srednju školu, visoku školu, sveučilište i veleučilište, odnosno potvrdu o upisanoj godini školovanja (potvrda na ime tražitelja stipendije te za braću i sestre, ako ih ima i ako se školuju izvan područja Grada Umaga)

2. Preslik svjedodžbe prethodne školske godine, odnosno indeksa s testiranim semestrom/godinom studija - uz predočenje izvornika navedenih isprava ili ovjerenog preslika.

3. Potvrdu o oslobañanju polaganja mature za učenike srednjih škola.

4. Isprave i dokumentaciju o sudjelovanju na županijskom, meñužupanijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja/studiranja (ako ih podnositelj prijave posjeduje), odnosno priznanja fakulteta ili druga izvanfakultetska stručna priznanja.

5.

  • Potvrdu-uvjerenje ili drugu ispravu o prosječnoj plaći u razdoblju veljača-srpanj 2010. godine za članove domaćinstva koji obavljaju nesamostalan rad u poduzećima, ustanovama ili tvrtkama.
  • Rješenje Porezne uprave Umag- potvrdu o visini dohotka izdanu na temelju ostvarenog dohotka u 2009. godini za sve punoljetne članove domaćinstva.
  • Potvrdu-dokaz o dohotku od ostalih samostalnih djelatnosti (prihodi od imovine, prihodi od ugovora o djelu, autorskih honorara, obrta, slobodnih zanimanja, prihodi po osnovi dohotka ostvarenog iznajmljivanjem soba i apartmana, članstva u nadzornim odborima, dohotka po osnovi dividende za vlasnike dionaica itd.) za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva.
  • odrezak mirovine za umirovljene članove domaćinstva.

6. Uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice (odnosno putovnice za maloljetno dijete) za sve članove zajedničkog domaćinstva.
7. Druge isprave, ako su potrebne za dokazivanje uvjeta za dodjelu stipendije.

VI. Prijave pristigle izvan navedenih rokova kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII. Kandidati kojima će biti odobrena stipendija dužni su otvoriti žiro-račun kod poslovne banke (članak 47. Zakona o porezu na dohodak, NN 127/00 i 150/02 i članak 64. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak , NN 140/03).
Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu osobno ili na telefon 702-964.

 

Materijali

Natječaj (31 kb)
Obrazac molbe za stipendiju (44 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu