Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Samobora

Baza natječaja

Stipendije Grada Samobora

Rok za prijavu: 29.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Samobor
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima, studentima i mladim glazbenicima
Grada Samobora za školsku godinu 2010/2011.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti te mladi
glazbenici koji udovoljavaju sljedecim općim uvjetima:

A) Učenici

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da imaju najmanje 3 (tri) godine prebivalište na području Grada Samobora
 • da su završili dvije prethodne godine školovanja s odličnim uspjehom
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

B) Studenti

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti studenti
 • da imaju najmanje 3 (tri) godine prebivalište na podrucju Grada Samobora
 • STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA: da su završili dva zadnja razreda srednje škole s
  odličnim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,5 za svaku pojedinu godinu školovanja
 • STUDENTI DRUGE GODINE STUDIJA: da su završili 4. razred srednje škole s
  odličnim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,5 te prvu godinu studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,0
 • STUDENTI STARIJIH GODIŠTA: da su završili prethodne dvije godine školovanja s
  prosjekom ocjena od najmanje 4,0 za svaku pojedinu godinu studija.
  • da nisu studenti apsolventi
  • da nisu stariji od 26 godina
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

C) Mladi glazbenici

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti ucenici srednje glazbene škole ili polaznici Muzicke akademije
 • da imaju najmanje 3 (tri) godine prebivalište na podrucju Grada Samobora
 • UČENICI: da su završili dvije prethodne godine glazbenog školovanja s odličnim
  uspjehom
 • STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA: da su završili dva zadnja razreda srednje škole s
  odličnim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,5 za svaku pojedinu godinu školovanja
 • STUDENTI DRUGE GODINE STUDIJA: da su završili 4. razred srednje škole s
  odličnim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,5 te prvu godinu studija s prosjekom ocjena od najmanje 4,0
 • STUDENTI STARIJIH GODIŠTA: da su završili prethodne dvije godine školovanja s
  prosjekom ocjena od najmanje 4,0 za svaku pojedinu godinu studija.
  • da nisu studenti apsolventi
  • da nisu stariji od 26 godina
  • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

2. Za školsku godinu 2010/2011. dodijelit ce se najviše 15 stipendija za učenike i 10
stipendija za studente te 5 stipendija “Ferdo Livadic” za mlade glazbenike i to: 3 ucenicke i 2
studentske.

3. Kriteriji za dodjelu stipendije su:

 • uspjeh u prethodne dvije godine školovanja
 • izvanškolski rezultati, umjetnički te znanstveno - stručni rad ostvareni u prethodne
  dvije godine školovanja boduju se za predmete/aktivnosti koji se odnose na struku
  srednjoškolskog obrazovanja/smjer studija za koji kandidat traži stipendiju.
  Županijska, državna, medunarodna/svjetska natjecanja, smotre ili olimpijade koje se boduju trebaju biti priznate od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
 • usporedno pohadanje dviju srednjih škola po programu Ministarstva znanosti,
  obrazovanja i športa (samo za kandidate - ucenike).

Uspjeh u školovanju, izvanškolski rezultati te usporedno pohadanje dviju srednjih škola
boduju se sukladno clancima 15., 15a., 16., 17. i 18.

Odluke o stipendiranju učenika, studenata i mladih glazbenika Grada Samobora koju možete preuzeti na www.samobor.hr.

4. Stipendija se dodjeljuje za nastavnu godinu, odnosno deset (10) mjeseci.

5. Iznos stipendije utvrduje se: za učenike 500,00kn mjesečno, a za studente 800,00kn
mjesečno.

6. Natjecaj traje od 15. listopada do 29. listopada 2010. godine.

7. Korisnik gubi pravo na stipendiju i obvezuje se vratiti primljeni iznos ukoliko neopravdano prekine školovanje, ukoliko u propisanom roku ne završi razred (godinu) za koju je stipendiran, ukoliko se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih podataka ili da prima stipendiju iz drugih izvora ili njemu i njegovim roditeljima prebivalište više ne bude na podrucju Grada Samobora za vrijeme primanja stipendije.

8. Prijave za dodjelu stipendija, sa svom traženom dokumentacijom, predaju se u zatvorenim omotnicama, zakljucno s 29. listopada 2010. godine:

 • osobno, u Urudžbenom zapisniku Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5,
  Samobor, soba 118
 •  ili šalju preporučeno poštom na adresu:

Grad Samobor, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, s naznakom:

 • Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima»
 • «Za natječaj za dodjelu stipendija studentima»
 • «Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima/studentima mladim glazbenicima».

9. Kandidati (učenici, studenti, glazbenici) mogu predati molbu za samo jednu od stipendija Grada Samobora te na omotnici obvezno napisati za koju od stipendija se prijavljuju.

10. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne sadrže zatražene originale
odnosno ovjerene preslike dokumenata kao i one koje ne pristignu u utvrdenom roku,
neće se razmatrati.

11. Uz PRIJAVU NA POSEBNOM OBRASCU, treba priložiti:

 • životopis
 • potvrdu o upisu u školu/fakultet u školskoj godini 2010/2011. (ORIGINAL)
 • dokaz o usporednom pohadanju druge srednje škole (potvrda o upisu u drugu školu za šk. god. 2010/11.) – za učenike (ORIGINAL)
 • svjedodžbe dva prethodna razreda za ucenike, odnosno svjedodžbe ili prijepis ocjena iz dvije prethodne godine školovanja za studente (ORIGINALI ILI OVJERENE
  PRESLIKE)
 • domovnica ili osobna iskaznica (PRESLIKA)
 • potvrda MUP-a o prebivalištu za zadnje 3 godine (ORIGINAL ILI PRESLIKA - NE
  STARIJI OD MJESEC DANA) ili PRESLIKA važeće osobne iskaznice ukoliko je ista
  izdana prije 15.10.2007. godine
 • dokaz o sudjelovanju na domacem ili međunarodnom natjecanju, dobivenim
  nagradama i priznanjima, sudjelovanju u umjetničkom, znanstveno-istraživackom ili
  drugom projektu, u prethodne dvije godine školovanja, što se ne odnosi na športske
  rezultate (ORIGINALI)
 • izjavu da ne prima drugu stipendiju

Povjerenstvo ima pravo tražiti na uvid originale dokumenata pod tockom 5 i 6.

NAPOMENA:
Za maloljetne kandidate Prijavu te Izjavu da nije korisnik drugih stipendija ili novcanih
primanja koja imaju obilježja stipendija potpisuje zakonski zastupnik kandidata (roditelj,
skrbnik i dr.).

12. Originali i ovjerene preslike dokumenata bit ce vraćeni putem pošte podnositelju zahtjeva po isteku Natjecaja za dodjelu stipendija Grada Samobora.

13. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Samobora objavit će se na oglasnim pločama i Internet stranici Grada Samobora 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

U roku 8 dana od dana objave liste na oglasnim plocama, svaki kandidat
može podnijeti pisani prigovor na listu Gradonacelniku Grada Samobora putem Upravnog
odjela za društvene djelatnosti.

14. Obrazac prijave, upute te sve ostale informacije nalaze se na www.samobor.hr  te u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, soba 116, tel. 3378-134 (Renata Kenda), email: renata.kenda@samobor.hr.

 

Materijali

Obrazac prijave za studente (78 kb)
Obrazac prijave za učenike (79 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu