Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Čakovca

Baza natječaja

Stipendije Grada Čakovca

Rok za prijavu: 03.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Čakovec
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2010./2011.GODINU REDOVNIM STUDENTIMA
NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

1.Za akademsku godinu 2010. / 2011. dodijelit će se stipendije na osnovu:

 • Uspjeha u srednjoj školi ili na studiju i socijalno-imovinskog statusna

2.Stipendija Grada Čakovca dodjeljuje se:

 • na vrijeme do završetka redovnog obrazovanja i to za 10 mjeseci u kalendarskoj godini
 • nakon završetka posljednjeg redovitog semestra na preddiplomskom i integriranom studiju , studenti ostvaruju pravo na stipendiju u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca za studije koji traju do pet ( 5 ) semestara; šest ( 6) mjeseci za
  studije koji traju šest ( 6 ), osam (8 ) i deset ( 10 ) semestara
 • nakon završetka posljednjeg redovitog semestra na diplomskom studiju , studenti ostvaruju pravo na stipendiju u trajanju od šest ( 6) mjeseci za studije koji traju do četiri (4 ) semestar

3.Gradonačelnik utvrđuje listu studija koji imaju pravo prednosti na dodjelu stipendije Grada Čakovca, sukladno utvrđenoj listi deficitarnih zanimanja ( lista deficitarnih zanimanja objavljuje se na Internet stranicama Grada Čakovca )

4.Stipendija se dodjeljuje sukladno kriterijima Odluke o stipendiranju studenata ( Sl.glasnik Grada Čakovca 10/07, 12/08, 12/09-pročišćeni tekst i 7/10) i raspoloživim sredstvima u proračunu za 2010. godinu.

5.Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Čakovca imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • čiji roditelji (oba) ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Čakovca najmanje tri ( 3 ) godine prije objave natječaja
 • čiji prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole uključujući i državnu maturu iznosi najmanje 3,5 (ako su upisali prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija )
 • čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako upisuju više godine preddiplomskog ili integriranog studija )
 • čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50 (ako upisuju diplomski studij

6.Kriteriji za dodjelu stipendije Grada Čakovca su:

uspjeh u srednjoj školi ili studiju i socijalno-imovinski statusa

7.Uz Prijavu na natječaj za dodjelu studentskih stipendija potrebno je priložiti:

 • zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom
 • uvjerenje o redovnom upisu s naznakom vrste upisanog studija
 • potvrdu o prosjeku ocjena, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita (za studente druge i viših godina studija preddiplomskog ili integriranog studija )
 • potvrdu o prosjeku ocjena, odnosno ovjerenu presliku indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita na preddiplomskom studiju (za studente koji upisuju diplomski studij )
 • preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole i državne mature ( za studente prve godine preddiplomskog ili integriranog studija )
 • potvrdu o prebivalištu roditelja ili skrbnika ( za oba roditelja ili skrbnika )
 • pisanu izjavu da student ne prima ni jednu drugu stipendiju ( vlastoručno napisati izjavu )
 • domovnicu
 • potvrdu o sudjelovanju na učeničkom državnom ili međunarodnom natjecanju ( za studente prve godine preddiplomskog ili integriranog studija)
 • pisanu, ovjerenu izjavu za djecu bez roditelja, djecu poginulih ili nestalih branitelja te samohranih roditelja
 • uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva
 • pisanu izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva ( vlastoručno napisati izjavu )
 • potvrdu poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih šest ( 6 ) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu
  -potvrdu o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva ( ukoliko ih imaju )
 • pisane izjave svih punoljetnih članova domaćinstva da ne ostvaruju nikakve dodatne prihode ( ukoliko ih ne ostvaruju )
 • presliku Rješenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja natječaja po bilo kojem osnovu
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb o primanju stalne novčane pomoći ( ukoliko se koristi )
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o iznosu mirovine ( ukoliko je prima netko od članova domaćinstva )
 • potvrdu Zavoda za zapošljavanje ( ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen )

8.Za studente športaše koji su prema Pravilniku o kategorizaciji športaša Hrvatskog olimpijskog odbora razvrstani u I. i II. kategoriju športaša potrebno je priložiti:

 • rješenje o razvrstavanju športaša u određenu kategorijuM

9.Za studente s 70% ili više postotka tjelesnog oštećenja koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta potrebno je priložiti:

 • nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma

10.Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Čakovca, Čakovec, Kralja Tomislava 15 (s naznakom -za stipendiju na preddiplomskom studiju- ili -za stipendiju na diplomskom studiju-).

Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Čakovca. Prijave se mogu dobiti na istoj adresi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti odnosno preuzeti s Internet stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr ( Prijava )

11.Mjesečni iznos stipendija:

 • za studij u Čakovcu ( 300,00 kuna )
 • za studij u Varaždinu ( 400,00 kuna )
 • za studij u Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj ( 800,00 kuna )
 • za studij u inozemstvu ( 800,00 kuna )

12.Nakon završetka redovnog školovanja stipendist je dužan vratiti iznos primljene stipendije ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti Odluke o stipendiranju studenata (obavijesti o uvjetima vraćanja stipendije odnosno oslobođenju od obveze vraćanja stipendije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Čakovca )

13.S roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

14.Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

15.O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi bit će obaviješteni u roku od osam ( 8 ) dana od dana obavljenog izbora.

 

Materijali

Prijava za natječaj (74 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu