Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za nadarene studente

Baza natječaja

Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za nadarene studente

Rok za prijavu: 10.12.2010.

Kontakt institucija: Dubrovačko-neretvanska županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2010/11. školsku, odnosno akademsku godinu

OPĆI PODACI

 • Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2010/11. školsku odnosno akademsku godinu.
 • Natječaj se objavljuje u "Dubrovačkom vjesniku", i na web stranici Županije: www.dubrovnik-neretva.hr.
 • Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike srednjih škola i studente preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 10 mjeseci za godinu.
 • Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti i umjetnosti ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika ili studenta
 • koji imaju prebivalište na području Županije,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

II. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,
pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama,
socijalni status.

2. Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:
Kriteriji za dodjelu stipendija studentima jesu:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,
  objavljeni radovi,
 • izlaganja na znanstvenim skupovima,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija,
 • osvojene nagrade,
 • socijalni status.

III. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrda o upisu u školu u školsku godinu za koju se kandidat natječe,
 • potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
 • pisana izjava punoljetnog učenika, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da učenik nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 • preslika svjedodžbi završenih razreda u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • potvrda o upisu u drugu školu ( glazbenu, plesnu i dr.) uz redovitu srednju školu,
 • diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja o sudjelovanju i uspjehu na smotrama, natjecanjima,
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,
 • potvrda srednje škole o redovitom školovanju kandidata, odnosno potvrda srednje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju pojedinog člana obitelji, izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
 • potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
 • preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, izvadak iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
 • preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 • potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,
 • potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 • životopis.

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrda o upisu na određeni studijski program u akademsku godinu za koju se student natječe,
 • potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
 • pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 • ovjereni prijepis ocjena za prethodne dvije godine studija,
 • preslika naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te preslika početne stranice rada,
 • dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu te izvadak iz zbornika radova sa skupa ili izvadak iz zbornika sažetaka,
 • diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela natjecanja ili izložbe inovacija,
 • uvjerenje o dodijeljenoj nagradi,
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,
 • potvrda visokog učilišta o redovitom obrazovanju kandidata, odnosno potvrda srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju za svakog člana obitelji izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
 • potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
 • preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
 • preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 • potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,
 • potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 • životopis.

IV. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 4 stipendije učenicima i 13 stipendija studentima za 2010/11. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • za učenike 600,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

V. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se 21 dan od dana objave natječaja na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport
Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima
Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovniks naznakom «Natječaj za
stipendije».

Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranica Županije, odnosno koji se mogu dobiti u Centralnoj pisarnici Dubrovačko-neretvanske županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Natječaj za 2010/11. godinu objavljen je 20. studenog 2010. godine i bit će otvoren do 10. prosinca 2010. godine.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 45 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.

 

Materijali

Obrazac prijave za učenike (48 kb)
Obrazac prijave za studente (50 kb)
Obrazac za samohrane roditelje (26 kb)
Obrazac zajedničko kućanstvo (33 kb)
Izjava roditelja za učenike (26 kb)
Izjava studenta da ne prima stipendiju (26 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu