Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Šibenika

Baza natječaja

Stipendije Grada Šibenika

Rok za prijavu: 05.02.2011.

Kontakt institucija: Grad Šibenik
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za stipendiranje studenata

Grad Šibenik raspisuje natječaj za dodjelu studentskih stipendija za 2011. godinu. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji se školuju u RH na sveučilišnim preddiplomskim, integriranim i stručnim studijima, te sveučilišnim diplomskim i stručnim specijalističkim diplomskim studijima, kojima je osnivač Republika Hrvatska, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Šibenika,
 • da imaju prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole, uključujući i završni ispit (ili državnu maturu) najmanje 4,20 (ako su upisali prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog, integriranog ili stručnog studija),
 • da imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na preddiplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju najmanje 3,10 (ako su upisali prvu godinu sveučilišnog diplomskog ili stručnog specijalističkog diplomskog studija),
 • da nisu korisnici nikakve druge stipendije ili potpore iz drugih izvora,
 • da nisu stariji od 25 godina prilikom prijave na natječaj,
 • da nemaju status apsolventa,
 • da su redovito upisivali više godine studija bez ponavljanja, osim zbog više sile,
 • da nisu već do sada koristili i izgubili stipendiju Grada Šibenika zbog toga
  što nisu redovno upisali sljedeću akademsku godinu, što su prekinuli
  obrazovanje, ne poštivaju odredbe ugovora, te su svojom voljom otkazali
  ugovor o stipendiranju.

I. Stipendije za sveučilišne preddiplomske studije, integrirane i stručne
studije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

 • KATEGORIJA A) – Studenti 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija – neovisno o socijalnom statusu - 5 stipendija;
 • KATEGORIJA A-1) Studenti 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija – prema socijalnom statusu - 4 stipendije;
 • KATEGORIJA B/1) – Studenti 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija,
  integriranih i stručnih studija - invalidi Domovinskog rata i djeca poginulih pripadnika MUPa i HV-a u Domovinskom ratu - 2 stipendije;
 • KATEGORIJA C/1) – Studenti 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija,
  integriranih i stručnih studija na studijima od posebnog interesa za grad Šibenik (deficitarna zvanja) – 2 stipendije.

II. Stipendije za diplomske i specijalističke diplomske stručne studije
dodjeljuju za sljedeće kategorije:

 • KATEGORIJA A/2) – Studenti 1. godine sveučilišnih diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija - neovisno o socijalnom statusu - 3 stipendije;
 • KATEGORIJA A-1/2) – Studenti 1. godine sveučilišnih diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija - prema socijalnom statusu - 2 stipendije;
 • KATEGORIJA B/2) – Studenti 1. godine sveučilišnih diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija - invalidi Domovinskog rata i djeca poginulih pripadnika MUP-a i HV-a u Domovinskom ratu – 2 stipendije.

III. Visina stipendije iznosi 600,00 kuna mjesečno, osim stipendija za deficitarna zvanja koje iznose 2.000,00 kuna mjesečno.

IV. Temeljem podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje grada Šibenika, gradonačelnik grada Šibenika kao deficitarna zvanja za 2011. godinu utvrdio je sljedeća zvanja:

 • magistar matematike
 • magistar inženjer strojarstva.

V. Sa studentima iz članka IV. ovog Natječaja bit će potpisani posebni ugovori kojima se obvezuju raditi na području grada Šibenika najmanje 5 godina po završenom studiju.

VI. Stipendije će biti dodijeljene sukladno uvjetima, kriterijima i u postupku kako je propisano spomenutim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika.

Pravilnik iz stavka 1. ove točke izvješen je na oglasnoj ploči Grada Šibenika, uz ovaj natječaj, te na web stranici Grada Šibenika – www.sibenik.hr

VII. U prijavi se mora naznačiti u okviru koje kategorije se kandidat natječe, te priložiti sve isprave potrebne za ocjenu o udovoljavanju uvjetima natječaja i za rangiranje kandidata, u smislu članka 5., 12., 13., 14., 15., 16., 17, 18. i 19. Pravilnika iz točke VI. ovog natječaja i to:

 • svi kandidati - dokaze o upisu i prebivalištu, te pisanu izjavu da ne primaju neku drugu stipendiju (original ili ovjerena kopija kod javnog bilježnika, kao i kod ostalih potvrda/uvjerenja), te
 • kandidati KATEGORIJE A) - svjedodžbe svih razreda i mature srednje škole, te dokaz o postignutim rezultatima u natjecanjima.
 • kandidati KATEGORIJE A-1) - svjedodžbe svih razreda i mature srednje škole, te dokaz o socijalnom statusu. Socijalni status podrazumijeva sljedeće:
  a) ako prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne 3 prelazi 3.358,59 kuna (IP obrazac poslodavca za sve zaposlene članove obitelji, uvjerenje o prebivalištu članova obitelji)
  b) ako je kandidat dijete samohranog roditelja (Vjenčani list o razvrgnutom braku roditelja, potvrda o statusu sa Centra za socijalnu skrb – za korisnike sustava socijalne skrbi - ne starije od 6 mjeseci)
  c) ako je kandidat dijete nezaposlenog roditelja (Potvrda o nezaposlenosti s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Podružnica Šibenik ili s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Podružnica Šibenik – ne starije od 6 mjeseci)
  d) ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik prima stalnu novčanu pomoć, ako je smješten u udomiteljskoj obitelji ili domu socijalne skrbi radi pomanjkanja adekvatne roditeljske skrbi (Uvjerenje sa Centra za socijalnu skrb – ne starije od 6 mjeseci);
 • kandidati KATEGORIJE B/1) - svjedodžbe svih razreda i mature srednje škole, dokaz o statusu invalida, odnosno statusu djeteta poginulog pripadnika MUP-a ili HV u Domovinskom ratu;
 • kandidati KATEGORIJE C/1) - svjedodžbe svih razreda i mature srednje škole, dokaz o postignutim rezultatima u natjecanjima, potvrda o upisanom studiju za deficitarno zvanje;
 • kandidati KATEGORIJE A/2) - uspjeh u prethodnim godinama preddiplomskog studija (prijepis ocjena), potvrda da su za vrijeme studiranja redovito upisivali studijske godine predviđene studijskim programom, dokaz o postignutim rezultatima u znanstvenoistraživačkom području;
 • kandidati KATEGORIJE A-1/2) - uspjeh u prethodnim godinama preddiplomskog studija (prijepis ocjena), potvrda da su za vrijeme studiranja redovito upisivali studijske godine predviđene studijskim programom, te dokaz o socijalnom statusu. Socijalni status podrazumijeva sljedeće:
  a) ako prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi 3.358,59 kuna (IP obrazac poslodavca za sve zaposlene članove obitelji, uvjerenje o prebivalištu)
  b) ako je kandidat dijete samohranog roditelja (vjenčani list o razvrgnutom braku roditelja, potvrda o statusu Centra za socijalnu skrb – za korisnike sustava socijalne skrbi - ne starije od 6 mjeseci)
  c) ako je kandidat dijete nezaposlenog roditelja (Potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Podružnica Šibenik ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Podružnica Šibenik – ne starije od 6 mjeseci)
  d) ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik prima stalnu novčanu pomoć, ako je smješten u udomiteljskoj obitelji ili domu socijalne skrbi radi pomanjkanja adekvatne roditeljske skrbi (Uvjerenje Centra za socijalnu skrb – ne starije od 6
  mjeseci)
 • kandidati KATEGORIJE B/2) – uspjeh u prethodnim godinama preddiplomskog studija (prijepis ocjena), potvrda da su za vrijeme studiranja redovito upisivali studijske godine predviđene studijskim programom, dokaz o statusu invalida, odnosno statusu djeteta poginulog pripadnika MUP-a ili HV u Domovinskom ratu.

VIII. Prijave na natječaj podnose se Komisiji za dodjelu stipendija Grada Šibenika, u roku od 15 dana od objave ovog natječaja u “Slobodnoj Dalmaciji”. 4

X. Rezultati natječaja bit će objavljeni 10 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Šibenika (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu