Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Knina

Baza natječaja

Stipendije Grada Knina

Rok za prijavu: 07.03.2011.

Kontakt institucija: Grad Knin
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studen tima za akademsku 2010./2011. godinu

I. Za akademsku 2010./2011. godinu Grad Knin će dodijeliti 5 studentskih stipendija

II. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije ima redovni student sveučilišta, fakulteta, veleučilišta i visoke škole (u daljem tekstu: visoko uč ilište), koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da on, njegovi roditelji ili skrbnik imaju prebivalište na području Grada Knina,
 • da ne prima neku drugu stipendiju,
 • da je postigao opći uspjeh u prethodnom obrazovanju najmanje srednjom ocjenom 4,00,
 • da mu prihod po članu obitelji nije veći od 1.660,00 kn.

III. Kriteriji i mjerila za dodjelu stipendija
Stipendije redovnim studentima odobravaju se na osnovu sljedećih kriterija i mjerila:

 1. uspjeh koji je student–podnositelj prijave za dodjelu stipendije postigao u prethodnoj studijskoj godini, odnosno u prethod nim godinama,
 2. uspjeh tekuće godine studija,
 3. plasman na županijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju,
 4. materijalni položaj podnositelja prijave i njegove obitelji, te
 5. socijalni uvjeti.

1. Prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnom školovanju:

 • za studente prve godine visokog učilišta uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom općih uspjeha svih razreda srednje škole i završnog ispita -mature,
 • za studente viših godina visokog učilišta, isključujući apsolvente, uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali ni jednu godinu,

Ostvareni prosjek ocjena u rasponu od 4,00 do 5,00 vrednuje se bodovima u rasponu od 60 do 100 za postignuti uspjeh u prethodnoj odnosno prethodnim godinama obrazovanja.

2. Prema kriteriju godine studija za upisanu drugu do šeste godine studija dodjeljuje se 10 do 50 bodova.

 • Deficitarnost određene struke na području Grada Knina prema podacima Zavoda za zapošljavanje Knin boduje se u rasponu od 9 do 3 bodova za prva tri mjesta na listi deficitarnih zanimanja.

3. Prema kriteriju plasmana na županijskom, državnom, ili međunarodnom natjecanju iz
Predmeta, ili područja značajnih za nastav ak školovanja u dvije prethodne studijske godine, podnositelju prijave za dodjelu stipendije dodjeljuje se sljedeći broj bodova:

 • za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na županijskom natjecanju - 5 bodova
 • za osvojeno jedno od prvog do dese tog mjesta na državnom natjecanju - 10 bodova
 • za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na međudržavnom natjecanju - 15 bodova

Ako je podnositelj prijave na natječaj stekao uvjete za dodjelu bodov a iz dva ili više kriterija iz prethodnog stavka, priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat.

4. Prema kriteriju materijalnog položaja podnositelja prijave za dodjelu stipendije i njegove obitelji boduje se ostvarivanje prava na pomoć za uzdržavanje od Centra za socijalnu skrb Knin, odnosno ukupan prosječan primitak po članu obitelji odnosno po članu zajedničkog domaćinstva podnositelja prijave ostvaren u tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava.

Za dodjelu bodova prema kriteriju pomoći za uzdržavanje i prosječno ostvarenog primitka po članu zajedničkog domaćinstva primjenjuje se sljedeća skala:

 • korisnik pomoći za uzdržavanje (socijalne skrbi) - 60 bodova
 • prosječno ostvaren primitak po članu domaćinstva podijeljen u četiri skale do 1.660,00 kn boduje se u rasponu od 45 bodova do 5 bodova.

Pod primicima članova obitelji odnosno članova za jedničkog domaćinstva u smislu stavka 1. točke 4. podrazumijeva se osobito:prosječno net o isplaćene plaće zaposlenika - članova zajedničkog domaćinstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava, dohodak od samostalne djelatno sti ostvaren za prethodnu godinu, mirovina, primici od imovine, primici od autorskih honorara, naknada od Zavoda za zapošljavanje i drugi primici članova zajedničkog domaćinstva.

U primitke iz stavka 1. ove točke ne uračunavaju se stipendije, dječji doplaci, ni drugi prihodi socijalno-karitativnog karaktera.

Pod obitelji, odnosno pod zajedničkim domaćinstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajednički st anuju i zajednički troše svoje primitke odnosno članovi obitelji su osobe za koje se ostvaruju porezne olakšice. Broj članova zajedničkog
domaćinstva utvrđuje se Izjavom podnositelja prijave za dodjelu stipendije odnosno njegovog roditelja, ili skrbnika.

5. Prema kriteriju socijalnih uvjeta:

 • podnositelj prijave - dijete bez oba roditelja - 40 bodova
 • podnositelj prijave - dijete poginulog hrvatskog branitelja - 30 bodova
 • podnositelj prijave - dijete invalida Domovinskog rata - 20 bodova
 • podnositelj prijave - dijete samohranog roditelja - 10 bodova
 • za svakog člana obitelji - studenta koji se nalazi na studiranju izvan područja Grada, osim podnositelja prijave, a ne prima stipendiju - po 10 bodova

Okolnosti iz stavka 1. ove točke podnositelj prijave za dodjelu stipendije dokazuje odgovarajućim ispravama.

IV. Dokumentacija
Uz prijavu se prilaže odgovarajuća dokumentacija i to:

 • zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom,
 • uvjerenje o redovitom upisu na studij, s naznakom smjera ili studijske grupe,
 • za studente prve godine ovjerenu presliku svjedodžbi o završenim razredima srednje škole i završnom ispitu-maturi,
 • za studente druge i viših godina potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita,
 • potvrda o prebivalištu podnositelja prijave, njegovih roditelja ili skrbnika, ne starija od mjesec dana,
 • izjava podnositelja prijave da ne prima ni jednu drugu stipendiju,
 • preslika domovnice,
 • izjava o članovima zajedničkog domaćinstva,
 • isprave i dokumentacija o sudjelovanju u aktivnostima iz točke 3.ovog natječaja,
 • uvjerenje fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva
 • rješenje Centra za socijalnu skrb ili uvjerenje Centra za socijalnu skrb Knin o korištenju prava na pomoć za uzdržavanje, ne starije od mjesec dana.
 • preslika Rješenja Porezne uprave o utvrđenom dohotku u godini prije raspisivanja natječaja, po bilo kojem osnovu , ili preslika podnesene Prijave poreza na dohodak, ovjerene od Porezne uprave,
 • potvrda poslodavca o prosjeku net o plaće za posljednja 3 mjeseca prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu,
 • potvrda HZMO o mirovni (ukoliko je prima netko od članova zajedničkog domaćinstva) , ili odrezak iz prethodnog mjeseca,
 • potvrda o dodatnim prihodima svih članova domaćinstva (ako ih imaju),
 • potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstava nezaposlen) s podatkom o naknadi od Zavoda za zapošljavanje ukoliko je netko od nezaposlenih članova domaćinstva prima,
 • izjava za djecu bez roditelja, poginulih i nestalih branitelja, te dokaz o invalidnosti za djecu invalida Domovinskog rata, izjava roditelja za djecu samohranih majki i očeva,
 • izjava svih punoljetnih članova domaćins tva da ne ostvaruju nikakve dodatne prihode (ukoliko ih ne ostvaruju) ,
 • druge isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja.

Povjerenstvo može zatražiti na uvid original il i dostavu ovjerenog preslika i drugih dokumenta.

V. Prijave na natječaj

Prijave na natječaj za dodjelu stipendije s dokumentacijom (s naznakom «za stipendiju») dostavljaju se na adresu:

Grad Knin, Povjerenstvo za dodjelu
stipendija, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 KNIN,

u roku od 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči Gradske uprave, tj. od 21. veljače do zaključno 7. ožujka 2011. godine.

Prijave se mogu predati neposredno u pisarnici svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati , ili putem pošte. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI. Rang lista
Rang-lista kandidata za dodjelu stipendije objavit će se na oglasnoj ploči Gradske
uprave.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Knina (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu