Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Petrinje

Baza natječaja

Stipendije Grada Petrinje

Rok za prijavu: 01.12.2011.

Kontakt institucija: Grad Petrinja
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Petrinje

1. Za akademsku godinu 2011./2012. Grad Petrinja će dodijeliti 10 stipendija studentima s područja Grada Petrinje u mjesečnom iznosu od 700,00 kuna.

2. Opći uvjeti za dodjelu stipendije su sljedeći:

 • da su studenti sa statusom redovnog studenta - od druge godine nadalje ( studenti prve godine ne mogu ostvariti pravo na stipendiju),
 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Petrinje,
 • da nisu stariji od 26 godina,
 • da nisu ostvarili pravo na stipendiju po drugoj osnovi.

3. Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu PRIJAVI koji se podiže na porti Gradske uprave, Gundulićeva 2, 44 250 Petrinja ili na internetskim sranicama Grada Petrinje www.petrinja.hr

4. Zahtjevu se prilažu sljedeći dokumenti:

 • životopis
 • potvrda o prebivalištu (Policijska postaja Petrinja)
 • osobna iskaznica ( preslik)
 • domovnica ( preslik)
 • potvrda o redovnom upisu na fakultet u akademskoj godini 2011./2012.*
 • potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i broju ostvarenih ECTS bodova prethodne godine studija*
 • ovjeren preslik cijelog indeksa*
 • izjava o članovima zajedničkog kućanstva ( priznaje se i izjava s obrasca PRIJAVE)
 • potvrda o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za prethodna tri mjeseca :
  • za zaposlene uvjerenje o prosjeku plaće u prethodna tri mjeseca,
  • za umirovljenike odrezak od mirovine u prethodna tri mjeseca,
  • za nezaposlene uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje,
  • za korisnike socijalne pomoći uvjerenje o pravu i iznosu pomoći od Centra za socijalnu skrb,
  • uvjerenje porezne uprave o iznosu prihoda roditelja za proteklu godinu ako roditelji imaju vlastiti obrt ili su vlasnici trgovačkog društva*,
  • te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda za razdoblje prethodna tri mjeseca,
 • dokaze o posebnim obiteljskim prilikama :
  • ako je podnositelj zahtjeva invalid , dokaz da je ( ako je) roditelj podnositelja zahtjeva invalid 80% i više, dokaz da je roditelj podnositelja zahtjeva invalid Domovinskog rata, da je podnositelj zahtjeva bez oba roditelja ili bez jednog roditelja, da je podnositelj zahtjeva dijete samohranog roditelja, da su brat ili sestra podnositelja zahtjeva studenti izvan mjesta prebivališta, da su brat ili sestra podnositelja zahtjeva učenici u školama izvan mjesta prebivališta, da su brat ili sestra podnositelja zahtjeva učenici u osnovnoj, srednjoj školi ili su predškolske dobi, dokaz o obitelji s četvero i više djece, dokaz da je podnositelj iz obitelji s troje i više djece na redovnom školovanju,*
 • dokaze o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija,
 • izjava da student nije korisnik stipendije iz drugih izvora,
 • popis svih priloženih dokumenata uz PRIJAVU. 

( * Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.)

5. Ako je prijava na natječaj za dodjelu stipendija nepotpuna ili ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju, neće se razmatrati.

6. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu:

GRAD PETRINJA, UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, KOMISIJA ZA DODJELU STIPENDIJA, GUNDULIĆEVA 2, 44 250 PETRINJA,

u zatvorenim omotnicama s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA - NE OTVARATI!"

7. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja.

8. Komisija za dodjelu stipendija donosi odluku o korisnicima stipendije koja se objavljuje na oglasnoj ploči Grada Petrinje , internetskoj stranici Grada Petrinje i putem obavijesti kandidatima . Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od osam dana od dana primitka obavijesti. Prigovor rješava Gradonačelnik Grada Petrinje, a odluka po prigovoru je konačna.
Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti ne vraćaju kandidatima. 

 

Materijali

Prijava (17 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Petrinje (2010)
Stipendije Grada Petrinje (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu