Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Ivanca za deficitarna zanimanja

Baza natječaja

Stipendije Grada Ivanca za deficitarna zanimanja

Rok za prijavu: 02.01.2013.

Kontakt institucija: Grad Ivanec
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: tehničke znanosti, biotehničke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Ivanca za deficitarna zanimanja

za akademsku godinu 2012./13.

 

1. Grad Ivanec u akademskoj godini 2012./13. dodijeliti će 10 stipendija za deficitarna zanimanja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za studente I. i narednih godina studija, i to

 • magistar strojarstva – 2 stipendije,
 • magistar elektrotehnike – 2 stipendije,
 • magistar arhitekture – 2 stipendije,
 • magistar prehrambene tehnologije – 2 stipendije,
 • magistar nutricionizma – 2 stipendije.

U slučaju ako se više kandidata prijavi na natječaj za isto deficitarno zanimanje, prednost ima kandidat s boljim uspjehom u školovanju odnosno studiju.

Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, i to za razdoblje listopad - srpanj tekuće akademske godine. Pravo na ostvarenu stipendiju studenti zadržavaju do završetka studija, pod uvjetom redovnog upisa naredne godine studija.

2. Stipendije se dodjeljuju pod uvjetom da će korisnici stipendije nakon završetka studija, ukoliko postoji potreba, raditi na području Grada Ivanca najmanje onoliko vremena koliko su dobivali stipendiju, a sukladno ugovoru koji će potpisati.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studeni koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Ivanca,
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti I. godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00, odnosno s najmanjom prosječnom ocjenom od 2,5 za položene ispite iz prethodne godine studija (studenti II. i viših godina studija),
 • da nisu navršili 27 godina života,
 • da nisu korisnici drugih stipendija.

Kriteriji za dodjelu stipendije utvrđeni su Odlukom o stipendijama Grada Ivanca.

 

4. Uz zamolbu za dodjelu stipendije obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • preslika osobne iskaznice i OIB,
 • potvrda fakulteta o redovitom upisu u akademsku godinu 2012./13, u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju,
 • preslika svjedodžbi posljednja dva završena razreda srednje škole (za studente I. godine studija),
 • prijepis ocjena položenih ispita prethodne godine studija (za studente od II. godine studija na dalje),
 • preslike diploma za sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju, te za osvojeno 1., 2. ili 3 mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju, 2011. i 2012. godine u programima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (za studente I. godine studija),
 • dokumentacija o postignutim rezultatima u znanstveno-stručnim i drugim odgovarajućim radovima i uspjesima u struci (sudjelovanje na državnom i međunarodnom natjecanju, osvajanje jedne od prve tri nagrade na državnom i međunarodnom natjecanju, nagrada rektora ili dekana, rad objavljen u recenziranoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom ili sličnom projektu ili samostalan znanstveno-istraživački, umjetnički ili sličan projekt - za studente II. i viših godina studija)

Preslike svjedodžbi i diploma ne moraju biti ovjerene.

Grad Ivanec zadržava prava da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (potvrda o prebivalištu, domovnica, preslika indeksa), ako ustanovi da je isto potrebno.

5. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

6. Prijave kandidata dostavljaju se na adresu:

Grad Ivanec

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Trg hrvatskih ivanovaca 9B

42240 Ivanec

 

7. Rok za podnošenje dokumentacije je 15 dana od objave natječaja u Varaždinskim vijestima, odnosno zaključno sa 2. siječnja 2013. godine

8. O dodjeli stipendije odlučuje Komisija za dodjelu stipendija utvrđivanjem liste reda prvenstva za dodjelu stipendija. Odluka Komisije za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b i na internetskim stranicama Grada Ivanca (www.ivanec.hr).

Pismeni prigovor na odluku Komisije za dodjelu stipendije podnosi se u roku 8 dana od dana objave Odluke Komisije za dodjelu stipendije gradonačelniku koji donosi konačnu odluku.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija gradonačelnik Grada Ivanca i stipendist sklapaju ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije, sukladno odredbama Odluke o stipendijama Grada Ivanca.

9. Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendije mogu se dobiti na broj telefona 042/492-850.

 

Materijali

Prijavnica (34 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu