Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vodice

Baza natječaja

Stipendije Grada Vodice

Rok za prijavu: 23.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Vodice
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Grada Vodica za akademsku 2013/2014. g.

 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće
opće uvjete:

 • da nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
 • da su redovni studenti studija u Republici Hrvatskoj i da su završili prethodne godine
 • studija s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,50, odnosno srednju školu sa prosjekom
  najmanje 4,00, a u socijalnoj kategoriji najmanje 3,60,
 • da imaju prebivalište na području Grada Vodica najmanje 4 (četiri) zadnje godine,
 • da su drţavljani Republike Hrvatske,
 • da nisu stariji od 24 godine i da ne primaju neku drugu stipendiju

Kriteriji za dodjelu stipendija
Kriteriji za utvrdivanje liste kandidata za dodjelu stipendije studentima su:

1) kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima u skladu sa
odredbama važećeg Pravilnika;

2) kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uvjet uspješnosti u
dosadašnjem školovanju u skladu sa odredbama vaţećeg Pravilnika.

3) kriterij uspjeha na međunarodnom natjecanju (osvajanje 1. mjesta na europskim i
svjetskim prvenstvima) - stipendija se dodjeljuje automatski

4) dodatni kriterij - u trenutku raspisivanja natječaja dodatno će se bodovati sa 15 bodova deficitarna zanimanja na području Šibensko – kninske županije i to temeljem službene statistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Šibenik.

(Kriteriji iz stavka 1. ove točke Natječaja pod 1) i 2) iskazuju se za svakog studenta u bodovima i u skladu s odredbama vaţećeg Pravilnika, te na osnovu toga izrađuje rang lista, a svaki natjecatelj-student može se natjecati isključivo i samo po jednom kriteriju koji izabere kao povoljniji).

Broj stipendija koje se dodjeljuju po kriterijima
I kriterij - 20 stipendija
II kriterij - 5 stipendija

Za slučaj da u pojedinom kriteriju nema prijave, stipendija se prebacuje u kriterij s
najvećim brojem prijava.

Ponuda i prilozi ponudi

Svaki ponuditelj – redovni student treba dati svoju kratku biografiju, te ponudi
priložiti:

 

 • osobnu iskaznicu (presliku)
 • potvrdu fakulteta o redovnom upisu u 1. godinu studija, tj. svaku narednu (uključujući
 • i dosadašnje stipendiste),
 • studenti 1. godine svjedodţbe sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita –
 • mature (preslike), odnosno dokaz o sudjelovanju i osvajanju jednog od prvih pet
  mjesta na natjecanjima razine prvenstva županije/regije i/ili RH-e, tj. jednog od prvih
  deset mjesta na međunarodnom natjecanju, u izvanškolskim aktivnostima iz bilo kojeg
  područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo
  u periodu za koji se uzima prosjek ocjena,
 • studenti osvajači svjetskih i europskih prvenstava potvrdu o osvajanju 1. mjesta na
 • natjecanju
 • studenti viših godina potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita
 • (uključujući i dosadašnje stipendiste) i o činjenici da nisu za vrijeme studija ponavljali
  niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga,
 • za dokazivanje socijalnih uvjeta slijedeće dokumente/dokaze:

uvjerenje/potvrdu da je dijete bez oba roditelja

uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja

uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete invalida Domovinskog rata

uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete samohranog roditelja

uvjerenje/potvrdu da je korisnik pomoći za uzdržavanje

uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji se nalazi na studiranju, osim podnositelja prijave, koji ne prima stipendiju

izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da ne prima neku
drugu stipendiju

Vrijeme trajanja natječaja i naziv tijela kojem se zahtjev podnosi, trajanje stipendije i prava i obveze stipendista

Svoje ponude – zahtjeve, ponuditelji – studenti podnose gradonačelnici Grada Vodica, Ive Čače 8, u roku 15 dana od dana objave i to od 8. studenog 2013. do 23. studenog 2013. g. zaključno.

Gradonačelnica Grada Vodica će u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva donijeti prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije i objaviti je na oglasnoj ploči Grada Vodica i na internet stranici Grada, na koju listu svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 dana o kojem će gradonačelnica donijeti Odluku o prigovoru u roku 15 dana nakon isteka roka za prigovor (Odluka o prigovoru je konačna).

Stipendija - stipendiranje traje jednu akademsku godinu i to 9 1/2 (devet i pol) mjeseci
- Izabrani student – stipendist i Grad Vodice (gradonačelnica) će sklopiti ugovor o
korištenju stipendije kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze.

 

Materijali

Molba za stipendiju (347 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Vodice ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu