Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Beli Manastir

Baza natječaja

Stipendije Grada Beli Manastir

Rok za prijavu: 31.10.2014.

Kontakt institucija: Grad Beli Manastir
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Beli Manastir

 

Grad Beli Manastir će za školsku godinu 2014/2015. dodijeliti četiri stipendije nadarenim studentima.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Belog Manastira imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
- koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa
dokazuje državljanstvo,
- koji imaju status redovitog studenta, što se dokazuje potvrdom o upisu u visoko učilište u akademsku
godinu za koju je raspisan natječaj,
- koji imaju prebivalište na području Grada kontinuirano najmanje 5 godina, što dokazuju potvrdom
nadležnog tijela o prebivalištu,
- koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom, što dokazuju pisanom izjavom
kandidata.
 

Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir predloženika za dodjelu stipendija jesu:
- opći uspjeh iz svih predmeta za prethodnu godinu obrazovanja - dokazuje se svjedodžbom
odnosno ovjerenim prijepisom ocjena s visokog učilišta,
- socijalni status - dokazuje se:

 • potvrdom Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • potvrdom visokog učilišta o redovitom obrazovanju kandidata, odnosno potvrdom srednje škole ili
  visokog učilišta o redovitom obrazovanju člana obitelji izvan područja Osječko-baranjske županije,
 • potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji
  nezaposlenih osoba,
 • izjavom o članovima zajedničkog kućanstva,
 • preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavom roditelja da ne živi u
  izvanbračnoj zajednici,
 • preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata
 • potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili rješenjem nadležnog ministarstva o trajnoj
  invalidnosti iz Domovinskog rata,
 • potvrdom da je roditelj kandidata civilni invalid Domovinskog rata

- pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu, odnosno
paralelno studiranje -dokazuje se svjedodžbom. Paralelno studiranje dokazuje se potvrdom o upisu na paralelni studij,
- završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog - dokazuje se potvrdom
škole,
- objavljeni radovi - dokazuju se preslikom naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te
preslikom početne stranice rada,
- izlaganja studenata na znanstvenim skupovima - dokazuju se dokazom o sudjelovanju na skupu te izvatkom iz  zbornika radova sa skupa ili izvatkom iz zbornika sažetaka,
- sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija - dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela natjecanja ili izložbe,
- osvojene nagrade - dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi .
 

Međusobna prava i obveze korištenja stipendije uredit će se ugovorom.
Visina mjesečne stipendije iznosi: 500,00 kuna neto.
Natječaj traje do 31. listopada 2014. godine.
 

Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u navedenom roku na adresu:
GRADONAČELNIKU GRADA BELOG MANASTIRA
Beli Manastir, Kralja Tomislava 53

s naznakom
"Natječaj za stipendiju nadarenim studentima Grada Belog Manastira"
 

Uz molbu za dodjelu stipendije student je dužan priložiti presliku rodnog lista, kao i preslike gore navedenih
dokumenata.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira objavit će se na Oglasnoj ploči Grada
Belog Manastira, u Ulici Kralja Tomislava 53, najkasnije 30 dana nakon isteka roka za podnošenje molbi.
 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu