Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Baza natječaja

Stipendije za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Rok za prijavu: 31.12.2014.

Kontakt institucija: Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije za djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

 

1.Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija:
Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija (obrazac B) može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je redoviti student;
 • da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • da nema status apsolventa;
 • ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,75;
 • da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,25;
 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Kandidati iz točke 1 dužni su uz obrazac B dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:


a. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) sa kandidatom;
b. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2013. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
c. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2013. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;
d. ovjereni prijepis svih ocjena u studiju (za studente diplomskih studija uključiti i ocjene preddiplomskog studija), odnosno ovjerenu presliku svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole (ukoliko se radi o studentu 1. godine);
e. studenti prve (1.) godine – potvrdu o prosjeku ocjena (zaokružen na dvije decimale) za posljednji razred srednje škole, potpisanu i ovjerenu od nadležne obrazovne ustanove;
f. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju.

Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija može ostvariti i kandidat čiji je prosjek ocjena niži od propisanog (obrazac E), ako udovoljava svim ostalim uvjetima te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji sukladno kriterijima iz članka 3.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13).
 

Kandidati s nižim prosjekom od propisanog dužni su uz obrazac E dostaviti SVE dokaze kao i ostali kandidati, uključujući i:


a. potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
b. potvrde nadležnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve članove kućanstva koji se školuju;
c. potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadležnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.


Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj, odnosno
akademskoj godini 2014/2015.


2. Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima (obrazac C) može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:
 

 • da je upisan na poslijediplomski studij;
 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.


Kandidati iz točke 2. dužni su uz obrazac C dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:
 

a. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom;
b. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2013. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
c. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2013. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;
d. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusuhrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju.


Korištenje naknade dijela troškova školarine odobrava se korisnicima u obliku jednokratne isplate.
Sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu 60% proračunske osnovice iznosi 1.995,60 kuna.

 

Kandidat može podnijeti svoju prijavu isključivo putem jednog obrasca, a prijava na pogrešnom obrascu se neće razmatrati.

Obrazac je potrebno ispuniti čitkim rukopisom po točkama:

 1. Podaci o učeniku/studentu,
 2. Podaci o školovanju/studiju

te priložiti i ostale dokumente koji su navedeni u Natječaju.


Podatke pod točkom 2. Podaci o tijeku školovanja/studija popunjava i ovjerava škola, odnosno visoko učilište koje kandidat pohađa.


• Za malodobne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.
• Ukoliko bilo koji član kućanstva koristi pravo na rodiljni dopust ili je privremeno nesposoban za rad (bolovanje), kandidat je dužan dostaviti dokaz o toj činjenici te o iznosu koji je primljen po toj osnovi u prethodnoj kalendarskoj godini.
• Ukoliko su roditelji razvedeni, kandidat treba priložiti presliku pravomoćne presude o razvodu braka.
• U slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. st. 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kandidat je dužan dostaviti dokaz o činjenici mirovanja studentskih prava.
• Svjedodžbe koje je sukladno Natječaju potrebno priložiti prijavi moraju biti propisno ovjerene.


PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM, NEOVJERENE PRIJAVE KAO I ONE KOJE NE PRISTIGNU U UTVRĐENOM ROKU, NEĆE SE RAZMATRATI.
 

Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 31. prosinca 2014. godine na adresu:
FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
Savska cesta 66, 10000 Zagreb
(s naznakom - Natječaj za stipendiranje)


Rezultati Natječaja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva branitelja www.branitelji.hr. te dostupni u Područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva branitelja.

 

Materijali

Obrazac B (96 kb)
Obrazac C (83 kb)
Obrazac E (97 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu