Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendija Grada Ivanca za akademsku godinu 2015./2016.

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Ivanca za akademsku godinu 2015./2016.

Rok za prijavu: 18.11.2015.

Kontakt institucija: Grad Ivanec
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Grad Ivanec u akademskoj godini 2015./2016. dodijelit će za studente I. i narednih godina studija:

30 stipendija na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika obitelji kandidata i uspjeha u školovanju odnosno studiju

Utvrditi će se jedinstvena lista reda prvenstva dobivena primjenom svih kriterija (socijalni status i druge socijalne prilike obitelji kandidata, uspjeh u školovanju, odnosno studiju i postignuti rezultati na natjecanjima, odnosno znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi i uspjesi u struci studenata).

U slučaju ako se dva ili više kandidata prijavljena na natječaj imaju jednak broj bodova po predmetnim kriterijima, prednost ima kandidat s boljim uspjehom u školovanju, odnosno studiju.

1 stipendija za deficitarna zanimanja:

- stručni prvostupnik inženjer strojarstva (proizvodno strojarstvo)

U slučaju ako se dva ili više kandidata prijavi na natječaj za isto deficitarno zanimanje, prednost ima kandidat s boljim uspjehom u školovanju odnosno studiju.

Pravo na ostvarenu stipendiju za deficitarna zanimanja studenti zadržavaju do završetka studija, pod uvjetom ostvarenih ECTS bodova za redovan upis svake naredne godine studija.

Stipendije za deficitarna zanimanja dodjeljuju se pod uvjetom da će korisnici stipendije nakon završetka studija, ukoliko postoji potreba, raditi na području Grada Ivanca najmanje onoliko vremena koliko su dobivali stipendiju, a sukladno ugovoru koji će potpisati.

Stipendija se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, za 10 mjeseci, odnosno za razdoblje listopad – srpanj tekuće akademske godine.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Ivanca,
 • da imaju status redovnog studenta,
 • da nisu navršili 27 godina života,
 • da su postigli opći uspjeh kako slijedi:

studenti 1. godine studija – završili posljednje dvije godine srednjoškolskog obrazovanja s najmanjom srednjom ocjenom 4,00;

studenti II. i viših godina studija - položili ispite iz prethodne godine studija s najmanjom srednjom ocjenom 2,5 te ostvarili propisani broj ECTS bodova za redovan upis u narednu godinu studija,

pravo na dodjelu stipendija na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika obitelji kandidata i uspjeha u školovanju, odnosno studiju, mogu ostvariti studenti ako im prosječni

 • mjesečni ukupni neto prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije raspisivanja natječaja (za mjesec srpanj, kolovoz i rujan) ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna,
 • da nisu korisnici drugih stipendija.

            Kriteriji za dodjelu stipendije utvrđeni su Odlukom o stipendijama Grada Ivanca (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 44/15).

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije podnositelj je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju (obrazac prijave, kao prilog natječaju, nalazi se na www.ivanec.hr):

 • preslika osobne iskaznice i OIB-a, te preslika kartice otvorenog žiro-računa poslovne banke na ime podnositelja,
 • potvrda fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu 2015./2016. (ostvareni ECTS bodovi za redovan upis), u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju,
 • preslika svjedodžbi posljednja dva završena razreda srednjoškolskog obrazovanja (za studente I. godine studija),
 • službeni prijepis ocjena položenih ispita prethodne godine studija (za studente II. godine i viših godina studija),
 • preslike diploma za sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju, te za osvojeno 1., 2. ili 3. mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju u programima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, u posljednjoj godini srednjoškolskog obrazovanja (za studente I. godine studija),
 • dokumentacija o postignutim rezultatima u znanstveno-stručnim i drugim odgovarajućim radovima i uspjesima u struci (sudjelovanje na državnom i međunarodnom natjecanju, osvajanje jedne od prve tri nagrade na državnom i međunarodnom natjecanju, nagrada rektora ili dekana, rad objavljen u recenziranoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom i sličnom projektu ili samostalan znanstveno-istraživački, umjetnički ili sličan projekt - za studente II. godine i viših godina studija)
 • Preslike svjedodžbi i diploma ne moraju biti ovjerene.

  Studenti koji se prijavljuju na natječaj za dodjelu stipendije na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika obitelji kandidata i uspjeha u školovanju, odnosno studiju, obavezno prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • prosjek neto plaće/mirovine za prethodna tri mjeseca tekuće kalendarske godine za svakog zaposlenog/umirovljenog člana kućanstva (srpanj, kolovoz, rujan),
 • potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva,
 • izjava o broju članova kućanstva (obrazac u knjižari).
 • Grad Ivanec zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (uvjerenje o prebivalištu, domovnica, preslika indeksa), ako ustanovi da je isto potrebno.

 • Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
 • osvajanje jedne od prve tri nagrade na državnom i međunarodnom natjecanju, nagrada rektora ili dekana, rad objavljen u recenziranoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom i sličnom projektu ili samostalan znanstveno-istraživački, umjetnički ili sličan projekt - za studente II. godine i viših godina studija)
 • Preslike svjedodžbi i diploma ne moraju biti ovjerene.

  Studenti koji se prijavljuju na natječaj za dodjelu stipendije na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika obitelji kandidata i uspjeha u školovanju, odnosno studiju, obavezno prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • prosjek neto plaće/mirovine za prethodna tri mjeseca tekuće kalendarske godine za svakog zaposlenog/umirovljenog člana kućanstva (srpanj, kolovoz, rujan),
 • potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva,
 • izjava o broju članova kućanstva (obrazac u knjižari).
 • Grad Ivanec zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (uvjerenje o prebivalištu, domovnica, preslika indeksa), ako ustanovi da je isto potrebno.

 • Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
 • Prijave kandidata dostavljaju se na adresu: Grad Ivanec, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg hrvatskih ivanovaca 9B, 42240 Ivanec
 • Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u Varaždinskim vijestima, odnosno zaključno sa 18. studeni 2015. godine.
 • O dodjeli stipendija odlučuje Komisija za dodjelu stipendija utvrđivanjem jedinstvene liste reda prvenstva za dodjelu stipendija.
 • Odluka Komisije za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči Grada Ivanca, Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, i na službenim internetskim stranicama Grada Ivanca (www.ivanec.hr).

  Pisani prigovor protiv odluke Komisije za dodjelu stipendije podnosi se u roku od 8 dana od dana objave Odluke Komisije za dodjelu stipendije, gradonačelniku Grada Ivanca, čija je odluka po prigovoru konačna.

  Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija gradonačelnik Grada Ivanca i stipendist sklapaju ugovor o korištenju stipendije Grada Ivanca, kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije, sukladno odredbama Odluke o stipendijama Grada Ivanca (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 44/15).

   Sve dodatne informacije o provedbi postupka dodjele stipendija mogu se dobiti na broj telefona: 042/492-861.

 

Materijali

Obrazac za prijavu (32 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu