Početna stranica > Baza natječaja > Studentski krediti Krapinsko-zagorske županije

Baza natječaja

Studentski krediti Krapinsko-zagorske županije

Rok za prijavu: 31.12.2007.

Kontakt institucija: Krapinsko-zagorska županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje, sport
Mjesto studija: Hrvatska

 

Klasa: 604-02/07-01/01
Urbroj: 2140/1-02-07-3
Krapina, 24. siječnja 2006.

Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o kreditima za studente s područja Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 18/06.) i  Zaključka Županijskog poglavarstva, Klasa: 604-02/07-01/01, Urbroj: 2140/1-02-07-2 od 24. siječnja 2007. godine, objavljuje se

JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA AKADEMSKU GODINU 2006./07.

I.
Pozivaju se studenti s prebivalištem na području Krapinsko-zagorske županije na podnošenje prijava za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2006./07. (u daljnjem tekstu: krediti) za školovanje na višim,  visokim i drugim znanstvenim institucijama na području Krapinsko-zagorske županije, Republike Hrvatske i u inozemstvu.
 
II.
Studentski kredit je namjenski kredit za osnovne troškove studiranja studenata preddiplomskih i diplomskih studija.
 
III.
Postupak dodjele kredita provodi Županijsko povjerenstvo za dodjelu studentskih kredita (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
 
IV.
Uvjeti kreditiranja su sljedeći:

 • kredit se koristi  u jednakim mjesečnim iznosima, isplatom na tekući račun korisnika  otvoren u banci, maksimalno do iznosa od 2.000,00 kuna mjesečno, 
 • kamatna stopa na kredit iznosi 4,99% godišnje, promjenjiva i pripisuje se za cijelo vrijeme korištenja kredita, kao i za vrijeme «grace perioda»,
 • krediti su kunski uz valutnu klauzulu, vezano uz srednji tečaj EUR-a,
 • za odobrenje kredita korisnik plaća jednokratnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna,
 • vrijeme korištenja kredita: kredit se odobrava na rok koji je jednak trajanju konkretnog redovnog studija, a najdulje na rok od 6 godina, uz uvjet upisa godine za godinom,
 • prestanak prava na kredit: završetak studija, neispunjenje uvjeta za upis u narednu višu godinu studija, protek roka za korištenje kredita i promjena stalnog prebivališta pri čemu je novo stalno prebivalište izvan Krapinsko-zagorske županije,
 • obveza povrata kredita dospijeva po isteku roka od 15 dana od dana zapošljavanja korisnika kredita, a najkasnije po isteku roka od šest mjeseci od dana završetka studija, a krajnji rok dospijeća je rok korištenja kredita plus šest mjeseci,
 • kredit se vraća u jednakim mjesečnim anuitetima u visini najmanje 20% mjesečne plaće korisnika kredita, a na rok otplate koji je jednak roku korištenja kredita,
 • ako korisnik prestane ispunjavati uvjete za korištenje kredita, što utvrđuje Povjerenstvo svojom odlukom, nastupa prekid korištenja kredita s danom primitka predmetne odluke u Banci, a iskorišteni iznos kredita odmah se prenosi u otplatu kroz jednake mjesečne anuitete neovisne o visini mjesečnih primanja korisnika,  na rok otplate koji je jednak roku stvarnog korištenja kredita,
 • sredstva osiguranja: sudužništvo ili solidarno jamstvo roditelja/skrbnika korisnika kredita ili druge pravne ili fizičke osobe, a ukoliko isti nisu kreditno sposobni sukladno pravilima banke, Županija će preuzeti solidarno jamstvo za osiguranje povrata kredita pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva završio zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s prosječnom ocjenom 4,0 odnosno s prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti viših godina studija) najmanje 3,00 i da mu prihod po članu domaćinstva ne iznosi više od 1.000,00 kuna mjesečno
 • o preuzimanju jamstva Županije odlučuje Županijsko poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva.

V.
Prijave za dodjelu kredita studenti podnose na propisanom obrascu Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Službi za prosvjetu, šport i kulturu, Frana Galovića bb, 49 000 Krapina, s naznakom «Za Povjerenstvo za dodjelu studentskih kredita», tijekom cijele akademske godine.
 
VI.
U prijavi koja se podnosi  na propisanom obrascu navodi se:

 1. ime i prezime, JMBG, odnosno broj osobne iskaznice podnositelja prijave za dodjelu kredita,
 2. adresa stalnog prebivališta s brojem telefona,
 3. naziv i adresa institucije na kojoj korisnik kredita studira,
 4. vrsta studija,
 5. upisana godina studija u akademskoj godini 2006./07.,
 6. iznos traženog kredita,
 7. planirano vrijeme korištenja kredita,
 8. ime i prezime i adresa sudužnika ili solidarnog jamca.

VII.
Prijavi se prilaže:

 1. potvrda institucije na kojoj korisnik kredita studira o upisanoj godini studija u akademskoj godini 2006./07.,
 2. preslika osobne iskaznice.

VIII.
Nakon što, temeljem dostavljene prijave utvrdi da kandidat ispunjava uvjete za dodjelu studentskih kredita, Povjerenstvo upućuje prijavu banci radi odobrenja kredita.

Ukoliko se utvrdi da roditelji/skrbnici nisu kreditno sposobni sukladno pravilima banke, a zbog preuzimanja solidarnog jamstva od strane Županije, podnositelj zahtjeva za dodjelu kredita biti će pozvan da dostavi ovjerene svjedodžbe kojima dokazuje činjenice iz članka IV. alineje 13. i izjavu o zajedničkom domaćinstvu.

Kandidat kojemu kredit bude odobren sklopiti će s bankom ugovor o kreditu.
 
IX.
Ovaj javni poziv za dodjelu  studentskih kredita za akademsku godinu 2006./07. s propisanim obrascima za podnošenje prijava nalazi se na web stranicama Krapinsko-zagorske županije: www.kr-zag-zupanija.hr.
 
Dodatne informacije:

Krapinsko-zagorska županija, Krapina, Magistratska ulica 1 i Frana Galovića bb, telefon: 049/ 329-072, 301-245.
VABA d.d. banka Varaždin, telefon: 042/215-300

 

Materijali

Prijava za dodjelu studentskog kredita u 2007. godini (32 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu