Homepage > Competitions > ERASMUS - financijska potpora nastavnom i nenastavnom osoblju 2010./2011.

Baza natječaja

ERASMUS - financijska potpora nastavnom i nenastavnom osoblju 2010./2011.

Deadline: 14.06.2010.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: professional visit, stucni studij
Field of study: not defined
Place of study: Europe

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

na temelju Odluke Agencije za mobilnost i programe EU o prihvaćanju prijave za dodjelu financijske potpore na natječaj za 2010. godinu za Erasmus individualnu mobilnost u okviru Programa za cjeloživotno učenje (2010-1-HR1-ERA02-00081) i sklopljenih bilateralnih sporazuma sa stranim visokoškolskim ustanovama raspisuje

NATJEČAJ
za sudjelovanje u Programu ERASMUS za ak. god. 2010./2011. i za financijsku potporu nastavnom i nenastavnom osoblju koje odlazi na mobilnost na inozemne visokoškolske ustanove i poduzeća u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2010./2011.

Rok za prijavu: 14. lipnja 2010.

OPĆI DIO

Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu u zimskom i ljetnom semestru akademske godine 2010./2011., i to radi održavanja nastave na partnerskom sveučilištu (nastavnici) ili stručnog usavršavanja (nastavno i nenastavno osoblje).

Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja raspisuje se na osnovi bilateralnih Erasmus sporazuma koje je Sveučilište u Zagrebu potpisalo s određenim visokoškolskim partnerskim ustanovama (u prilogu Natječaja).

Sveučilište u Zagrebu osiguralo je u okviru potpisanih bilateralnih sporazuma s partnerskim sveučilištima veći broj mjesta nego što je moguće financirati iz sredstava koje je Sveučilištu u Zagrebu dodijelila Agencija za mobilnost i programe EU. Nacionalna Agencija sufinancira maksimalno 145 dana u svrhu održavanja nastave i maksimalno 70 dana u svrhu stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja (od toga se predviđa 25 dana za stručno usavršavanje administrativnog osoblja).

Na natječaj se može prijaviti nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu:

 • u stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Zagrebu tj. osobe u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koje su zaposlene na Ugovor o radu kao i znanstveni novaci koji su uključeni u izvedbu nastave te stručno i administrativno osoblje zaposleno na Ugovor o radu
 • s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice programa (države članice EU, EFTA države i Turska), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno/ili s registriranim stalnim boravištem u RH.

Vanjski suradnici koji su zaposleni na Ugovor o djelu ne ispunjavaju uvjete za prijavu za financijsku potporu.

Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 5 sati nastave tj. 1 dan. Mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja mora trajati najmanje 5 dana (iznimno, i kraće od 5 dana ali za to moraju postojati objektivni razlozi). Sukladno tome, financirat će se najviše 5 dana mobilnosti ali sama mobilnost može trajati i duže tj. kako je dogovoreno s inozemnom partnerskom ustanovom.

Kod aktivnosti Održavanje nastave sudionici moraju imati znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničko-nastavno zvanje odnosno suradničko zvanje asistenta. Moguće je sudjelovanje zaposlenika u statusu znanstvenog novaka uz uvjet da su uključeni u izvedbu nastave.

Kod aktivnosti Stručno usavršavanje sudionici mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja. Stručno usavršavanje se može ostvariti na visokoškolskim ustanovama i u poduzećima. Kada je predviđeno stručno usavršavanje na ustanovi koja nema status visokog učilišta, nije potrebno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim nastavnim planom/planom rada.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te se ne može prekidati.

Prije prijave na natječaj kandidat je obvezan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili ureda na ciljnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i dogovoriti plan rada i datume svog boravka.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus u ak. god. 2010./2011. može se ostvariti isključivo u periodu od 15. srpnja 2010. do 30. rujna 2011.

Pojedinačna financijska potpora za nastavno i nenastavno osoblje uključuje dnevnice (50 % od najviše dnevnice određene od strane Europske komisije) i stvarne putne troškove (u najvišem iznosu do 400 eura u kunskoj protuvrijednosti). Ne priznaju se troškovi lokalnog prijevoza. U izračun financijske potpore uključit će se samo jedan dan puta, ako je planirani boravak na ciljnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi manji od 5 dana.

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj, uz uvjet da mu je prijava pravovaljana, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

Odabir kandidata provest će Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Kriteriji odabira kandidata bit će:

 • prva mobilnost u okviru programa Erasmus (prilikom odabira kandidata prednost imaju kandidati koji još nisu primili financijsku potporu u okviru programa Erasmus odnosno u Programu bilateralne mobilnosti te kojima u ak. god. 2009./2010. Sveučilište u Zagrebu nije financiralo mobilnost temeljem standardnih međusveučilišnih sporazuma),
 • kvaliteta nastavnog plana/plana rada,
 • korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi,
 • zastupljenost svih sastavnica Sveučilišta,
 • akademski status,
 • dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti,
 • način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu te
 • korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi.

Prednost pri odabiru također će imati kandidati čiji je matični fakultet/akademija sklopila Erasmus sporazum.

Nastavno i nenastavno osoblje s invaliditetom ima pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Prijavi je potrebno priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Na natječaj se ne mogu prijaviti osobe koje istovremeno primaju dodatnu financijsku potporu u istu svrhu iz nekog od fondova Europske unije.

PRIJAVA
Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 • molba
 • ispunjen i potpisan prijavni obrazac
 • životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu)
 • dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu na matičnoj ustanovi
 • potpisana suglasnost dekana/rektora za odsustvo kandidata s radnog mjesta za
 • vrijeme planirane mobilnosti
 • dokaz da je kandidat načelno dogovorio svoj boravak na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi/poduzeću.

Rok za prijavu: do zaključno 14. lipnja 2010.
Prijave s popratnom dokumentacijom treba dostaviti:

 • u papirnatom obliku (osobno u pisarnicu Sveučilišta ili poštom) na adresu:
  Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
  Trg maršala Tita 14
  10 000 Zagreb
  (s naznakom: Natječaj za Program ERASMUS – nastavno i nenastavno osoblje)
 • i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: renata.hranjec@unizg.hr.

Neće se razmatrati nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem.
Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 30 dana po završetku natječaja.
Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o financijskoj potpori u svrhu boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.
Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi:
Renata Hranjec, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, tel. 4698 102, renata.hranjec@unizg.hr.  

POSEBNI DIO

Posebni dio ovog natječaja sadrži:

1. Popis visokoškolskih ustanova s kojima su potpisani bilateralni sporazumi o razmjeni nastavnog i nenastavnog osoblja koja će se financirati iz programa Erasmus
2. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu održavanja nastave – nastavno osoblje
3. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja – nastavno i nenastavno osoblje
4. Europass obrazac za životopis
5. Upute za prijavu na natječaj i pojašnjenja
6. Tablica dnevnica - 50% od najviših iznosa koje je odredila Europska komisija
7. Zajednički europski referentni okvir za jezike (ZEROJ/CEFR) – tablica razina jezičnih vještina

8. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu