Početna stranica > Baza natječaja > Potpora za poslijediplomski studij Osječko-baranjske županije

Baza natječaja

Potpora za poslijediplomski studij Osječko-baranjske županije

Rok za prijavu: 24.03.2010.

Kontakt institucija: Osječko-baranjska županija
Razina studija: poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij
za akademsku godinu 2009./10.

 

I. OPĆI PODACI
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije objavljuje natječaj za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij.
Natječaj se objavljuje u «Glasu Slavonije», na web stranicama Županije: www.obz.hr i na web stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera: www.unios.hr.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave. Prijavu na natječaj kandidati podnose osobno.
Prijava na natječaj treba sadržavati podatke o ispunjavanju uvjeta, životopis te podrobniji opis i obrazloženje namjene za koju se potpora traži. Financijske potpore za poslijediplomski studij dodjeljuju se za programe kojima se stječe akademski stupanj doktora znanosti/umjetnosti odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja, što se potvrđuje diplomom i to za programe poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA
Pravo na potpore za poslijediplomski studij mogu ostvariti plaznici:

 • koji su upisani na programe poslijediplomskog sveučilišnog studija ili poslijediplomskog specijalističkog studija
 • koji imaju prosjek ocjena tijekom studiranja najmanje 3,50 ili su bili među 10%najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju.

Pravo na potpore mogu ostvariti polaznici iz stavka 1.:

 • koji su državljani Republike Hrvatske
 • koji imaju prebivalište na području Županije kontinuirano najmanje 5 godina
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

III. KRITERIJI DODJELE SREDSTAVA
Kriteriji na temelju kojih se vrši odabir kandidata za dodjelu potpora jesu:

 • opći uspjeh na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
 • prosječna mjesečna visina dohotka ostvarenog po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu.

Pravo na potporu može ostvariti kandidat čiji opći uspjeh ostvaren na sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju nije manji od 3,50 ili je kandidat pripadao među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju.
Visinu potpore utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij tako da odobreni iznos pokriva najviše 50% troškova u odnosu na podneseni zahtjev.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA
Uz prijavu za dodjelu potpore za poslijediplomski studij, kandidati su u obvezi dostaviti dokaze kako slijedi:

 • dokaz o upisu na poslijediplomski studij
 • diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom studiju ili preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju
 • prijepis ocjena završenog sveučilišnog dodiplomskog studija ili preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, ili potvrdu visokoškolske ustanove da je kandidat bio među 10% najboljih studenata u godini diplomiranja na sveučilišnom studiju
 • prosječni mjesečni dohodak ostvaren po članu zajedničkog kućanstva za proteklu kalendarsku godinu što se dokazuje potvrdom o visini dohotka nadležne Porezne uprave
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu
 • pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
 • pisanu izjavu kandidata da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom
 • životopis
 • opis i obrazloženje namjene za koju se potpora traži.

V. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PRIJAVE PODNOSE
Prijave za dodjelu potpore za poslijediplomski studij dostavljaju se na adresu:
Osječko-baranjska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij
Osijek, Županijska 4/II s naznakom “Natječaj za poslijediplomski studij”

Natječaj je otvoren od 22. veljače 2010 . godine do 24. ožujka 2010. godine.
Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Županijska 4/II odnosno koji su dostupni za preuzimanje na web stranicama Osječko-baranjske županije.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Liste kandidata za dodjeljivanje potpore za poslijediplomski studij Povjerenstvo za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij objavljuje na oglasnoj ploči Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.
Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli potpore s korisnikom se zaključuje ugovor o korištenju potpora za poslijediplomski studij.

 

Materijali

Prijavnica (96 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu