Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Rok za prijavu: 29.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA ZA AKADEMSKU GODINU 2010./2011

1. Za akademsku godinu 2010./2011. studentima će se dodijeliti najviše 13 stipendija.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti slabijega socijalnog statusa koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih 5 (pet) godina;
 • da nisu stariji od 26 godina;
 • da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali godinu studija;
 • da su redoviti studenti:

                     druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog studija u Gradu Zagrebu,

                    druge, treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu,

                    četvrte ili više godine dodiplomskog studija u Gradu Zagrebu i

                    prve ili druge godine diplomskog studija u Gradu Zagrebu,

 • da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;
 • da su završili prethodne godine studija s ukupnim prosjekom ocjena od najmanje 3,0;
 • da nisu apsolventi;
 • da nisu studenti privatnih studija;
 • da ostvaruju bodove na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika u obitelji.

3. Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2010.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-kolovoz 2010. godine.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su socijalni status u obitelji kandidata i druge socijalne prilike u obitelji, uspjeh na studiju, postignuti rezultati u struci i ranije korištenje Stipendije.

5. Natječaj traje 30 dana.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 30 dana od dana objave natječaja u „Vjesniku" na adresu:

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s naznakom "za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijega socijalnog statusa" ili se predaju na istoj adresi u središnju pisarnicu, prizemlje lijevo.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 249, II. kat i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Domovnicu (preslika),
 • Rodni list (preslika),
 • Uvjerenje (original) o prebivalištu za podnositelja molbe za posljednjih 5 (pet) godina (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja 29. listopada 2010.),
 • Potvrdu o upisu na studij akademske godine 2010./2011. (original),
 • Potvrdu o godini upisa na prvu godinu studija (original),
 • Prijepis ocjena završenih godina studija sa ukupnim prosjekom ocjena (original),
 • Rješenje centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć (preslika),
 • Potvrdu centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć, pribavljenu u tijeku trajanja natječaja (original),
 • Dokaze da ukupan prihod po članu obitelji ostvaren 3 (tri) mjeseca prije podnošenja molbe ne prelazi 50 % proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. (Narodne novine 151/09 i 103/10)
  (napomena: 50 % proračunske osnovice iznosi 1.663,00 kn):

a) potvrde o visini neto plaće i naknadi plaće (original);
b) potvrde o visini drugog dohotka: ugovori o djelu, autorski honorari i sl. (original);
c) rješenja o priznavanju prava na mirovinu (preslika) i dokaze o visini mirovine (original);
d) potvrde (original) da kandidat i članovi obitelji nisu korisnici mirovine (za kandidate bez jednog ili oba roditelja);
e) dokaze o visini dohotka koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak, Narodne novine 177/04, 73/08 i 80/10, (preslika);
f) uvjerenja da se članovi obitelji nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba, odnosno o 3 (tri) zadnje isplaćene novčane naknade (original);
g) pravomoćnu presudu o razvodu braka (preslika) i uvjerenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja (original).

 Navedeno se dostavlja za razdoblje srpanj, kolovoz i rujan 2010

(Napomena: ukoliko je kandidat u tretmanu centra za socijalnu skrb kao korisnik stalne pomoći, nije obvezan priložiti dokaze pod točkom 5.10.)

 • Dokaze o drugim socijalnim prilikama u obitelji:

a) smrtni list/izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja;
b) potvrdu o nestanku roditelja;
c) potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;
d) presliku rodnog lista - za braću/sestre predškolske dobi i
original potvrde izdane od strane škole, odnosno studija - za braću/sestre na redovitom školovanju;
e) potvrdu centra za socijalnu skrb pribavljenu u tijeku trajanja natječaja za kandidate kojima je priznato pravo na skrb izvan vlastite obitelji
(Napomena: ukoliko je kandidatu priznato pravo na skrb izvan vlastite obitelji, nije obvezan priložiti dokaze pod brojem 5.8., 5.9., 5.10. i 5.11. a, b, c i d);

 • Dokaze o osvojenim nagradama na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima u struci i dokaze o osvojenoj dekanovoj i/ili rektorovoj nagradi,
 • Vjerodostojnu medicinsku dokumentaciju ukoliko je student ponavljao godinu studija.
 • Presliku Ugovora o korištenju Stipendije Grada Zagreba za studente koji su u akademskoj godini 2009./2010. bili korisnici Stipendije;

6. Nepotpune molbe neće se razmatrati.

7. Nepravodobno pristigle molbe neće se otvarati, već će se vratiti podnositelju neotvorene.

8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije biti će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

9. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može primati niti jednu drugu stalnu novčanu stipendiju.

10. Rok za podnošenje molbi je 30 dana od dana objave natječaja, zaključno s 29. studenim 2010.

 

Materijali

Molba za dodjelu stipendija (66 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu