Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Belog Manastira

Baza natječaja

Stipendije Grada Belog Manastira

Rok za prijavu: 31.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Beli Manastir
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira za školsku godinu 2011/2012.
nadarenim studentima


1. Grad Beli Manastir će za školsku godinu 2011/2012. dodijeliti tri stipendije nadarenim studentima.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Belog Manastira imaju studenti koji
udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • koji su državljani Republike Hrvatske, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje državljanstvo,
 • koji imaju status redovitog studenta, što se dokazuje potvrdom o upisu u visoko učilište u akademsku godinu za koju je raspisan natječaj,
 • koji imaju prebivalište na području Grada kontinuirano najmanje 5 godina, što dokazuju potvrdom
  nadležnog tijela o prebivalištu,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom, što dokazuju pisanom izjavom
  kandidata.


3. Kriteriji na temelju kojih se obavlja odabir predloženika za dodjelu stipendija jesu:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za prethodnu godinu obrazovanja,
 • socijalni status,
 • pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu, odnosno paralelno studiranje,
 • završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog,
 • objavljeni radovi,
 • izlaganja studenata na znanstvenim skupovima,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija,
 • osvojene nagrade.

Kriteriji iz točke 3. ovoga Natječaja utvrđuju se na sljedeći način:
3.1. Opći uspjeh iz svih predmeta za prethodnu godinu školovanja/studija, dokazuje se svjedodžbom odnosno ovjerenim prijepisom ocjena s visokog učilišta.
3.2. Socijalni status studenta dokazuje se:

 • potvrdom Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • potvrdom visokog učilišta o redovitom obrazovanju kandidata, odnosno potvrdom srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju člana obitelji izvan područja Osječko-baranjske županije,
 • potvrdom ustanove za zapošljavanje o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • izjavom o članovima zajedničkog kućanstva,
 • preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavom roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
 • preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • potvrdom da je roditelj kandidata poginuli hrvatski branitelj ili stopostotni invalid Domovinskog rata,
 • potvrdom da je roditelj kandidata hrvatski branitelj ili rješenjem nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 • potvrdom da je roditelj kandidata civilni invalid Domovinskog rata.
   

3.3. Pohađanje redovite druge škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu dokazuje se svjedodžbom. Paralelno studiranje dokazuje se potvrdom o upisu na paralelni studij.
3.4. Završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog dokazuje se potvrdom škole.
3.5. Objavljeni radovi dokazuju se preslikom naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te preslikom početne stranice rada.
3.6. Izlaganja na znanstvenim skupovima dokazuju se dokazom o sudjelovanju na skupu te izvatkom iz zbornika radova sa skupa ili izvatkom iz zbornika sažetaka.
3.7. Sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima te izložbama inovacija u prethodnoj godini obrazovanja dokazuje se diplomom ili drugom službenom potvrdom nadležnog tijela natjecanja ili izložbe.
3.8. Osvojene nagrade dokazuju se uvjerenjem o dodijeljenoj nagradi.
4. Međusobna prava i obveze korištenja stipendije uredit će se ugovorom.
5. Visina mjesečne stipendije iznosi: 500,00 kuna neto.
6. Natječaj traje do 31. listopada 2011. godine.
 

7. Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u navedenom roku na adresu:
GRADONAČELNIKU GRADA BELOG MANASTIRA
Beli Manastir, Kralja Tomislava 53
s naznakom
"Natječaj za stipendiju nadarenim studentima Grada Belog Manastira"

 

Uz molbu za dodjelu stipendije student je dužan priložiti presliku rodnog lista, kao i preslike gore navedenih dokumenata.
8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Belog Manastira, u Ulici Kralja Tomislava 53, najkasnije 30 dana nakon isteka roka za podnošenje molbi.
9. Molbe koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i koje nisu pravovremeno podnesene neće se razmatrati.
10. Priloženi dokumenti neće se vratiti kandidatima poslije završetka natječaja.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Belog Manastira (2010)
Stipendije Grada Belog Manastira (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu