Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba

Rok za prijavu: 30.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA

ZA AKADEMSKU GODINU 2011./2012.

1. Za akademsku godinu 2011./2012. dodijelit će se najviše 96 stipendija studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 4 stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija u Gradu Zagrebu.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS boda;
  • da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00;
  • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
  • da su državljani Republike Hrvatske;
  • da nisu stariji od 25 godina.

3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2011.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 50% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2011.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u studiju i znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci tijekom studija.

5. Natječaj traje 15 dana.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja u „Vjesniku“ i na web stranici Grada Zagreba na adresu:

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima” ili se predaju na istoj adresi u sobama 48 ili 55, III. kat, odnosno u pisarnici, prizemlje.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr , a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb, Ilica 25, soba 48, III. kat.

Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:

1) rodni list (preslika)

2) domovnicu (preslika)

3) uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja)

4) potvrdu o upisu na studij akademske godine 2011./2012.

5) prijepis ocjena svih završenih godina studija

6) dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim projektima (potvrda profesora), sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima, te o vrijednim priznanjima

7) potvrdu o upisu na drugi studij različite struke i prijepis ocjena

8) životopis.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

7. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.

8. Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

 

Materijali

Molba za dodjelu stipendije (23 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zagreba (2010)
Stipendije Grada Zagreba (2009)
Stipendije Grada Zagreba (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu