Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Slavonskog Broda

Baza natječaja

Stipendije Grada Slavonskog Broda

Rok za prijavu: 30.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Slavonski Brod
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, nije definirano, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore studentima
 s područja grada Slavonskog Broda za akademsku 2011./2012. godinu

I. Za akademsku godinu 2011./2012. dodijelit će se potpora za 25 studenata.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
- redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Slavonskog Broda do navršene 26. godine života, a ne primaju drugu vrstu pomoći ili stipendiju

III. KRITERIJI ZA ODABIR STUDENATA:
1. redoviti studenti

  • redoviti studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i studenti prve godine integriranog studija koji su tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50. Od ukupnog broja izabranih redovito uspješnih studenata 15% biti će studenti prve godine.
  • studenti druge i viših godina preddiplomskog sveučilišnog, stručnog i integriranog studija, te druge godine diplomskog studija moraju u prethodnoj akademskoj godini ostvariti najmanje 50 ECTS bodova i od položenih ispita na prethodnoj godini studija moraju ostvariti prosjek ocjena najmanje 3,5
  • studenti prve godine diplomskog studija koji se nakon završenog preddiplomskog studija javljaju na natječaj za dodjelu potpore studentima moraju donijeti presliku ocjena svih prethodnih godina studija i od položenih ispita na prethodnim godinama studija moraju ostvariti prosjek ocjena najmanje 3,5

2. redoviti studenti športaši kategorizirani Pravilnikom o kategorizaciji športaša HOO

  • redoviti studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i studenti prve godine integriranog studija koji su tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,5 i nalaze se u I., II., III. kategoriji športaša po Pravilniku o kategorizaciji športaša HOO
  • studenti druge i viših godina preddiplomskog sveučilišnog, stručnog i integriranog studija, te prve i druge godine diplomskog studija, moraju u prethodnoj akademskoj godini ostvariti najmanje 50 ECTS bodova i od položenih ispita na prethodnim godinama studija moraju ostvariti prosjek ocjena najmanje 3,0 te se nalaziti u I., II., III. kategoriji športaša po Pravilniku o kategorizaciji športaša HOO.
  • Od ukupnog broja planiranih sredstava za pružanje potpore studentima 10% izdvojit će se za studente športaše, u slučaju ne prijavljivanja dovoljnog broja studenata športaša na natječaj za pružanje potpore studentima Grad zadržava pravo raspodjele tih sredstava na redovne studente.

Dopunski kriteriji:
U slučaju jednakog broja bodova prednost će imati studenti slabijeg imovinskog stanja.

IV. PROVEDBA NATJEČAJA
Zahtjev za pružanje potpore studentima podnosi se na propisanom obrascu.
Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:
1. osobni iskaznicu (presliku),
2. domovnicu (presliku),
3. uvjerenje o prebivalištu,
4. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje *,
5. studenti prve godine original ili ovjerenu presliku svjedodžbe svih razreda srednje škole, studenti viših godina potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena kroz prethodne godine studija, ukoliko se radi o upisu na prvu godinu diplomskog studija nakon završenog preddiplomskog studija potrebno je priložiti original ili ovjerenu presliku ispisa ocjena svih prethodnih godina studija
6. dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima i ostale dokaze vezane za kriterije bodovanja,( dokaz o sudjelovanju i uspjehu na državnom odnosno međunarodnom natjecanju, dokaz o izravnom upisu na fakultet, dokaz o Dekanovoj odnosnoj Rektorovoj nagradi)
7. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva*,
8. potvrde o mjesečnim primanjima svih članova domaćinstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode Natječaju,
9. uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge naravi,
10. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva*,
11. dokaze o posebnim obiteljskim prilikama,( za obitelji s dva ili više studenata ili jednim ili više učenika - dokaz o upisu na studij za svakog studenta u obitelji, te dokaz o pohađanju osnovne ili srednje škole. Za roditelje koji su bili sudionici Domovinskog rata - potvrdu kojom dokazuju sudjelovanje u ratu i duljinu mobilizacije, za roditelje invalide Domovinskog rata - dokaz o invalidnosti, za roditelje i studente civilne žrtve rata - dokaz o stradavanju. Za studente osobe s invaliditetom s postotkom invalidnosti 60% i više- rješenje o invalidnosti. Studenti bez jednoga ili oba preminula roditelja- smrtni list )
12. za studente športaše dokaz o članstvu u brodskom športskom klubu ili športskoj udruzi odnosno dokaz o članstvu u nacionalnoj selekciji u svojoj uzrasnoj kategoriji u olimpijskom športu. Dokaz o statusu vrhunskog sportaša olimpijskih i neolimpijskih športova Hrvatske I.,II.,III kategorije u pojedinačnim športovima i športskim igrama
13. za studente športaše koji se nalaze u I., II., III. kategoriji športaša po Pravilniku o kategorizaciji športaša HOO dokaz o kategorizaciji,
14. za studente športaše koji imaju priznanje kao sportaš Grada ili Županije – priložiti priznanje,

* Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

V. VISINA POTPORE
Iznos potpore ovisi o visini godišnje planiranih proračunskih sredstava namijenjenih za studente.
Za studente koji studiraju u mjestu prebivališta (na brodskim fakultetima) iznos potpore utvrđuje se u pola manjem iznosu u odnosu na studente koji studiraju izvan Slavonskog Broda.
Studentima tijekom akademske godine isplata teče od 1. listopada do 31. srpnja.

VI. DEFICITARNA ZANIMANJA
Na temelju provedene analize i prognoze potreba tržišta za pojedinim zvanjima, Područna služba HZZ Slavonski Brod, je izradila preporuku za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja na temelju koje se sljedeća zanimanja smatraju trenutno potrebna na tržištu rada; Studijski program- Stručni studij: građevinarstvo, sestrinstvo, strojarstvo, elektrotehnika; Studijski program- Sveučilišni studij: farmacija, engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost,strojarstvo, građevinarstvo, elektrotehnika, arhitektura, informatika, pedagogija, matematika, fizika

VII. PODNOŠENJE PRIJAVA
Prilikom podnošenja zahtjeva kandidati su obvezni ispuniti obrazac prijave koji se može dobiti u pisarnici Gradske uprave, Vukovarska 1, ili na službenim Internet stranicama grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Sva pojedinačna prava i obveze kandidata koji udovolje propisanim kriterijima, utvrdit će se posebnim ugovorom između studenta korisnika potpore grada i Grada Slavonskog Broda.

VIII. ROKOVI
O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.
Rok prijave na Natječaj je 15 dana od dana objave na adresu:

Grad Slavonski Brod
Komisija za odabir studenata
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

 

Materijali

Obrazac (16 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Slavonskog Broda (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu