Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Iloka

Baza natječaja

Stipendije Grada Iloka

Rok za prijavu: 18.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Ilok
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Iloka

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka
za akademsku godinu 2013./2014.

 

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
 

 • studenti koji su hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Iloka
 • studenti koji imaju status redovnog studenta II., III., IV. i V. godine studija
 • studenti koji nisu korisnici stipendije ili potpore iz drugih izvora
 • studenti koji tijekom školovanja nisu ponavljali niti jednu godinu studija.

2. Osnovno mjerilo za dodjelu stipendije:
 

 • prosjek ocjena.

Pomoćna mjerila za dodjelu stipendija su:
 

 • socijalni status utvrđen prema prihodu ostvarenom po članu kućanstva
 • djeca zatočenih, poginulih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih branitelja
 • invalidi i djeca Hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

3. Broj stipendija:
 

 • 12 studentskih stipendija

4. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave u "Večernjem listu".
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni 15 dana nakon okončanja
postupka natječaja.

5. Uz prijavu, studenti su dužni priložiti:
 

 • izvornik uvjerenja/potvrde o redovitom upisu na fakultetu u Republici

Hrvatskoj za tekuću školsku godinu,

 • izvornik prijepisa ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija,
 • preslik svih stranica indeksa,
 • izvornik uvjerenja o prebivalištu,
 • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave studenta da nema odobren kredit ili
 • stipendiju od strane drugog subjekta,
 • presliku osobne iskaznice,
 • izvornik potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu izdane od nadležne
 • Porezne uprave Minostarstva financija za sve članove zajedničkog kućanstva i
  sebe kao podnositelja
 • ostala rješenja ili potvrde za pomoćna mjerila (npr. potvrda HZMO o
 • ostvarenom pravu ili utvrđenom statusu, potvrda HZZ, dokaz da je invalid ili
  dijete invalida ili branitelja te poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog
  branitelja i sl.),
 • da je kandidat dijete bez roditelja
   

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum
podnošenja zahtjeva za stipendiju.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se na adresu: Grad Ilok - Trg N. Iločkog 13,
32236 Ilok, s naznakom «NE OTVARAJ - Za natječaj za dodjelu stipendija»

 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Iloka (2013)
Stipendije Grada Iloka (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu