Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Rijeke

Baza natječaja

Stipendije grada Rijeke

Rok za prijavu: 02.11.2007.

Kontakt institucija: Grad Rijeka
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA
            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

Temeljem članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata  (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 20/02, 28/05) i Zaključka Poglavarstva Grada Rijeke  od 16. listopada 2007. godine (KLASA: 022-05/07-01/76-89 URBROJ: 2170-01-10-07-5) Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu 11 stipendija darovitim učenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i
24 stipendija studentima za školsku/akademsku 2007./2008. godinu

1. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redovni učenik 3. i 4. razreda srednje škole i redovni student (student preddiplomskog i diplomskog studija te student koji je  upisan na dodiplomski studij prema propisima koji su važili do stupanja na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju /Narodne novine broj 105/04) koji ispunjava sljedeće uvjete:
a) da je državljanin Republike Hrvatske,
b) da ima prebivalište na području Grada Rijeke,
c) da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja, i to:
-redovni učenik srednje škole – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja,
-redovni student – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi odnosno najmanje srednju ocjenu 4,0 za svaku godinu obrazovanja na visokom učilištu.

2. Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu-PRISTUPNICI, a uz nju treba priložiti:

  • životopis (napisan na računalu),
  • ovjerene preslike svjedodžbi / prijepise ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (odvojene po godinama),
  • uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku 2007./2008. godinu,
  • domovnicu (preslika),
  • rodni list (preslika),
  • potvrdu o prebivalištu (ne stariju od mjesec dana),
  • dva mišljenja profesora - mentora na propisanim obrascima.

Ukoliko pristupnik ima, prilaže:

  • original diplome, odnosno priznanje na natjecanjima županijskog, državnog ili međudržavnog značenja,
  • original potvrde  o objavljenim radovima ili potvrde Sveučilišta ili fakulteta o nagradama dobivenim tijekom obrazovanja.

3. PRISTUPNICA I OBRASCI ZA MIŠLJENJE PROFESORA mogu se dobiti u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, Rijeka, Prijam podnesaka, šalter broj 6, radnim danom od 9 do 12 sati, te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

4. Svi pristupnici Natječaju koji ispunjavaju uvjete bit će pismeno pozvani na psihologijsko testiranje u subotu, 10. studenog 2007. godine.
PRISTUPNIK KOJI SE NE ODAZOVE TESTIRANJU TOGA DANA BIT ĆE ISKLJUČEN IZ DALJNJEG POSTUPKA NATJECANJA.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokumentacijom primaju se radnim danom, od 9 do 12 sati u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, Prijam podnesaka, šalter broj 6 ili se dostavljaju putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Titov trg 3 . Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Podaci pristupnika će se koristiti samo u svrhu provedbe Natječaja.

Više informacija potražite na http://www.rijeka.hr/Default.aspx?art=9664&sec=16.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Rijeke (2006)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu