Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru programa 'Cogito' Partnerstvo Hubert Curien za 2013. – 2014.

Baza natječaja

Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru programa 'Cogito' Partnerstvo Hubert Curien za 2013. – 2014.

Rok za prijavu: 15.05.2012.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: program profesionalnog usavršavanja
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

N a t j e č a j
za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata
u okviru programa "Cogito" Partnerstvo Hubert Curien za 2013. – 2014.

 

"Cogito" je hrvatsko-francuski program Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije. Cilj je ovog programa olakšati i razviti visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima.

Uvjeti prijave
 

Natječaj je otvoren svim znanstvenoistraživačkim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike i obuhvaća sva znanstvena područja.  Hrvatski partner, temeljem ovog natječaja, prijavu podnosi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a francuski partner prijavu za isti projekt podnosi agenciji EGIDE temeljem natječaja koji je objavio EGIDE na web stranicama.
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/dosphc
 

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranata i postdoktoranata. Prednost će imati projekti koji do sada nisu koristili financijsku pomoć u okviru ovog programa. Projekti koji nisu u propisanom roku prijavljeni i s hrvatske i s francuske strane neće se razmatrati.  U cilju poticanja stvaranja europskih istraživačkih mreža, hrvatska i francuska strana potiču svoje istraživače da projekt prijavljen u okviru programa "Cogito" (PHC) prijave i u okviru programa bilateralne projektne suradnje s ostalim europskim zemljama.

Financiranje

Sredstva koja dodjeljuju hrvatska i francuska strana predstavljaju dodatnu financijsku pomoć znanstvenoistraživačkim ekipama koja je namijenjena isključivo pokrivanju troškova putovanja i boravaka istraživača u ukupnom trajanju od najviše mjesec dana godišnje po projektu. Ostala sredstva potrebna za provedbu projekta moraju biti osigurana iz vlastitih sredstava partnerskih ustanova ili iz drugih izvora.
Hrvatski voditelji projekta dužni su navesti šifru i naziv domaćeg projekta za koji je vezan prijedlog hrvatsko-francuskog projekta.

Trajanje projekta
 

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta predano je stručno i financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima u prvoj godini provedbe.

Način prijave


Hrvatski partner projekt prijavljuje na propisanim prijavnim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Popunjeni obrazac, potrebno je poslati elektronskom poštom na adresu gđi Kristini Gerber Sertić, a originalni primjerak na adresu
 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
UPRAVA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE
Za "COGITO" PARTNERSTVO HUBERT CURIEN ZA 2013. – 2014.
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Rok prijave
 

Rok za predaju prijava je 15. svibnja 2012.
Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2012., a projekti se počinju provoditi od 1. siječnja 2013.

Dodatne informacije


Sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete dobiti u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na tel.: 01/ 4594 554 ili e-mail kristina.gerber@mzos.hr : te u Uredu za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike, gđi Jasni Bas, ataše za znanstvenu i sveučilišnu suradnju na tel.: 01/489 36 49, e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr
 

 

Materijali

Natjecaj (34 kb)
Prijavnica (111 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu