Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Rok za prijavu: 30.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
STUDENTIMA SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA
ZA AKADEMSKU GODINU 2011./2012.

1. Za akademsku godinu 2011./2012. studentima će se dodijeliti najviše 13 stipendija.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti slabijega socijalnog statusa koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih 5 (pet) godina;
 • da nisu stariji od 26 godina;
 • da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), zaostajali tijekom studijskog programa, odnosno ponavljali godinu;
 • da su redoviti studenti:
  • druge, treće ili četvrte godine preddiplomskoga sveučilišnog ili stručnog studija u Gradu Zagrebu,
  • druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog studija u Gradu Zagrebu,
  • četvrte ili više godine dodiplomskog studija u Gradu Zagrebu
  • prve ili druge godine diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija u Gradu Zagrebu,
 • da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;
 • da su završili prethodne godine studija s ukupnim prosjekom ocjena od najmanje 3,0;
 • da nisu apsolventi;
 • da nisu studenti privatnih studija;
 • da ostvaruju bodove na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika u obitelji. 

3. Stipendija se dodjeljuje za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2011.
Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-kolovoz 2011. godine.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su socijalni status u obitelji kandidata i druge socijalne prilike u obitelji, uspjeh na studiju, postignuti rezultati u struci i ranije korištenje Stipendije.

5. Natječaj traje 30 dana.
Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 30 dana od dana objave natječaja u „Vjesniku" na adresu:

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 10000 Zagreb, Nova cesta 1,

s naznakom "za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijega socijalnog statusa"

ili se predaju na istoj adresi u pisarnicu.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1, soba 5, i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

 • Životopis,
 • Domovnicu (preslika),
 • Rodni list, ne stariji od 6 mjeseci (preslika),
 • Uvjerenje o prebivalištu za podnositelja molbe za posljednjih 5 (pet) godina, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja 31. listopada 2011. (original),
 • Potvrdu o upisu na studij akademske godine 2011./2012. (original),
 • Potvrdu o godini upisa na prvu godinu studija (original),
 • Prijepis ocjena završenih godina studija sa ukupnim prosjekom ocjena (original),
 • Rješenje centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje (preslika),
 • Potvrdu centra za socijalnu skrb da je kandidat korisnik prava na pomoć za uzdržavanje, pribavljenu u tijeku trajanja natječaja (original),
 • Dokaze da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ostvaren u 3 (tri) mjeseca prije mjeseca u kojemu je raspisan natječaj ne prelazi 50 % proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. (Narodne novine 140/10) (napomena: 50 % proračunske osnovice iznosi 1.663,00 kn):
  • potvrde o visini neto plaće i naknadi plaće (original)
  • potvrde o visini drugog dohotka: ugovori o djelu, autorski honorari i sl. (original);
  • rješenja o priznavanju prava na mirovinu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (preslika) i dokaze o visini mirovine (original);
  • potvrde da kandidat i članovi obitelji nisu korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i inozemstvu -za kandidate bez jednog ili oba roditelja (original);
  • dokaze o visini dohotka koji podliježu oporezivanju sukladno Zakonu o porezu na dohodak (Narodne novine 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11), (preslika);
  • uvjerenja da se članovi obitelji nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba, odnosno o 3 (tri) zadnje isplaćene novčane naknade (original)
   • Navedeno se dostavlja za razdoblje srpanj, kolovoz i rujan 2011.
   • (Napomena: ukoliko je kandidat u tretmanu centra za socijalnu skrb kao korisnik pomoći za uzdržavanje, nije obvezan priložiti dokaze pod točkom 5.10.)
 •  Dokaze o drugim socijalnim prilikama u obitelji: 
  • smrtni list/izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja;
  • potvrdu o nestanku roditelja;
  • potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;
  • rodni list za roditelja kandidata koji živi u jednoroditeljskoj obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (preslika);
  • pravomoćnu presudu o razvodu braka (preslika), rješenje suda o povjeravanju djeteta jednom roditelju-za izvanbračne zajednice (preslika) ili uvjerenje centra za socijalnu skrb da kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji (original);
  • rodni list za braću/sestre predškolske dobi (preslika), a za braću/sestre na redovitom školovanju potvrde o redovitom školovanju izdane od strane škole, odnosno studija (original) – za kandidata koji živi u obitelji s troje i više djece;
  • potvrdu centra za socijalnu skrb da je kandidatu priznato pravo na uslugu stalnog smještaja- pribavljenu u tijeku trajanja natječaja (original)
   • (Napomena: ukoliko je kandidatu priznato pravo na uslugu stalnog smještaja, nije obvezan priložiti dokaze pod brojem 5.8., 5.9., 5.10. i 5.11. a, b, d, e i f);
 • Dokaze o osvojenim nagradama na državnim i/ili međunarodnim natjecanjima u struci i dokaze o osvojenoj dekanovoj i/ili rektorovoj nagradi,
 • Vjerodostojnu medicinsku dokumentaciju ukoliko je student zaostajao tijekom studijskog programa, odnosno ponavljao godinu;
 • Presliku Ugovora o korištenju Stipendije Grada Zagreba za studente koji su u akademskoj godini 2010./2011. bili korisnici Stipendije

6. Nepotpune molbe neće se razmatrati.

7. Nepravodobno pristigle molbe neće se otvarati, već će se vratiti podnositelju neotvorene.

8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije biti će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

9. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može primati niti jednu drugu stalnu novčanu stipendiju.

10. Rok za podnošenje molbi je 30 dana od dana objave natječaja, zaključno s 30. studenim 2011.

 

Materijali

Molba (66 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2010)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2009)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu