Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Umaga

Baza natječaja

Stipendije Grada Umaga

Rok za prijavu: 26.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Umag
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu stipendija
za akademsku godinu 2012./2013.


Grad Umag će u akademskoj 2012./2013. godini dodijeliti trideset (stipendija i to:

 • najviše pet (5) stipendija za studente prve godine preddiplomskih i stručnih studija,
 • najviše dvadeset i pet (25) stipendija za: studente druge i treće godine preddiplomskih i stručnih studija, studente 4., 5. i 6. godine integriranih (preddiplomskih i diplomskih), sveučilišnih studija te studente 1. i 2. godine diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih studija, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu (u daljnjem tekstu: visoka učilišta).

Pored stipendija iz točke I. ovog Natječaja, studentici/studentu koji bude ostvario najviše bodova na temelju uspjeha u obrazovanju i priznatim postignućima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini dodjelit će se stipendija „Niki Fachin“, a sukladno članku 2. stavak 2. Odluke Gradskog vijeća o dodjeli javnih priznanja Grada Umaga, KLASA: 021-01/12-01/01, URBROJ: 2105/05-01/01-12-17 od 5. travnja 2012. godine („Službene novine Grada Umaga“, broj 4/12.).

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti te izvanredni studenti koji nisu u radnom odnosu, starosti do 25 godina, državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Grada Umaga najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i koji su tijekom prethodnih školskih, odnosno akademskih godina ostvarili prosjek ocjena kako slijedi:

 • Za studente prve godine najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi.
 • Za studente druge i treće godine preddiplomskih i stručnih studija te studente 4., 5. i 6. godine integriranih sveučilišnih studija najmanje 50 ECTS bodova ostvarenih tijekom prethodne godine studija s prosjekom ocjena na upisanom studijskom programu najmanje 4,00 za položene ispite tijekom prethodne godine studija ostvarene, prema priloženom prijepisu ocjena koji ispunjava i ovjerava visoko učilište koje student pohađa,

Pravo na stipendiju na diplomskom sveučilišnom studiju te specijalističkim diplomskim stručnim studijima može ostvariti redoviti student, državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području Grada Umaga najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva sa sljedećim prosjekom ocjena:

 • Za studente prve godine ukupni prosjek tijekom preddiplomskog, odnosno stručnog studija najmanje 4,00 uz ostvarenih 180 ECTS bodova,
 • Za studente druge godine najmanje 50 ECTS bodova ostvarenih tijekom prethodne akademske godine s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 za položene ispite u prethodnoj akademskoj godini prema priloženom prijepisu ocjena koji ispunjava i ovjerava visoko učilište koje student pohađa.

Prosjek ocjena tijekom prethodne akademske godine studija izračunava se na način da se zbroj ocjena podijeli s brojem položenih predmeta.
Stipendija se odobrava za jednu akademsku godinu. Vrijeme apsolventskog staža ne uračunava se u vrijeme trajanja studija.
Stipendija se isplaćuje tijekom deset mjeseci kalendarske godine, odnosno za razdoblje od siječnja do listopada 2013. godine.

Natječaj je otvoren od 9. studenog do 26. studenog 2012. godine, a objavljen je u dnevnim glasilima, oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Grada Umaga .

Prijave na natječaj s odgovarajućim ispravama podnose se na sljedeću adresu:
 

GRAD UMAG
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg slobode 7, 52470 Umag


Prijave na natječaj dostavljaju se poštom ili se predaju u pisarnici Grada Umaga, na adresi Trg slobode 7.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.


Kandidati su dužni priložiti sljedeće isprave:

 • potvrdu o upisu na visoko učilište u akademskoj godini 2012./2013.
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od mjesec dana od datuma objave natječaja),
 • preslik svjedožbi 1., 2., 3. i 4. razreda srednje škole,
 • preslik svjedodžbe o položenoj državnoj maturi,
 • isprave o sudjelovanju na državnom natjecanju prema katalogu natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje, međunarodnom natjecanju, nagradama za umjetničko stvaralaštvo na državnom i međunarodnom planu, postignutim sportskim rezultatima na državnim i međunarodnim natjecanjima.
 • izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima novčanu pomoć za studiranje po drugoj osnovi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja zahtjeva da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da ovlašćuje nadležni upravni odjel da ih može provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima sa svrhom sklapanja te izvršavanja ugovora o ostvarivanju prava na stipendiju,
 • prijepis ocjena i broj ostvarenih ECTS bodova koji ispunjava i ovjerava visoko učilište koje student pohađa,
 • druge isprave, ako su potrebne za dokazivanje uvjeta za dodjelu stipendije.

Napomena: U svrhu utvrđivanja uvjeta za dodjelu stipendija i pojedinih mjerila bodovanja mogu se zatražiti i dodatne isprave (dokazi).


Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti provodi postupak natječaja, a povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija na temelju dostavljene dokumentacije i kriterija za dodjelu stipendija koji su sastavni dio Pravilnika o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija.
Prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Umaga.
Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo prigovora na prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija u roku od osam dana računajući od dana njene objave.
Prigovor se podnosi gradonačelniku putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada Umaga. Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.
Nakon isteka roka za prigovore te donošenja odluke po prigovorima povjerenstvo utvrđuje konačnu listu prvenstva. Na temelju konačne liste gradonačelnik donosi odluku o dodjeli stipendija.
Na temelju odluke gradonačelnika o dodjeli stipendija sklapa se ugovor sa stipendistom kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti osobno svakim radnim danom ili telefonom na broj 052/702-961, odnosno elektronskom poštom na adresu: drustvene-djelatnosti@ umag.hr.
 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Umaga (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu