Početna stranica > Baza natječaja > STIPENDIJE GRADA UMAGA

Baza natječaja

STIPENDIJE GRADA UMAGA

Rok za prijavu: 20.11.2015.

Kontakt institucija: Grad Umag
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti
Mjesto studija:

 

Grad Umag će u akademskoj 2015./2016. godini dodijeliti najviše trideset i šest (36) stipendija za: studente prve godine preddiplomskih i stručnih studija, studente druge i treće godine preddiplomskih i stručnih studija, studente 4., 5. i 6. godine integriranih (preddiplomskih i diplomskih), sveučilišnih studija, te studente 1. i 2. godine diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih studija, kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu.

Studentici/studentu koji bude ostvario najviše bodova na temelju uspjeha u obrazovanju i priznatim postignućima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini dodjelit će se stipendija „Niki Fachin“, sukladno članku 2. stavku 2. Odluke Gradskog vijeća o dodjeli javnih priznanja Grada Umaga, KLASA:021-01/12-01/01, URBROJ:2105/05-01/01-12-17 od 5. travnja 2012. godine („Službene novine Grada Umaga'', broj 4/12).

II.

U akademskoj godini 2015./2016. dodijelit će se stipendije za deficitarna zanimanja iz sljedećih područja:

 • matematika
 • fizika
 • geografija
 • kemija
 • biologija
 • psihologija
 • socijalni rad
 • rehabilitacija i logopedija
 • sestrinstvo
 • medicina
 • javno zdravstvo
 • studiji povezani s gospodarenjem energije i energetskom učinkovitošću

III.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti te izvanredni studenti koji nisu u radnom odnosu, koji imaju prebivalište ili na drugi način mogu dokazati stalni boravak na području Grada Umaga, neprekidno najmanje pet godina do dana objave natječaja, koji ne koriste drugu stipendiju i koji su tijekom prethodnih školskih, odnosno akademskih godina ostvarili prosjek ocjena kako slijedi:

a) Za studente prve godine:

 • prosjek ocjena najmanje 4,50 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi.
 • prosjek ocjena najmanje 4,00 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi za studente koji su upisali program za deficitarno zanimanje određeno odlukom gradonačelnika.

b) Za studente druge i treće godine preddiplomskih i stručnih studija te studente 4., 5. i 6. godine integriranih sveučilišnih studija:

 • najmanje 50 ECTS bodova ostvarenih tijekom prethodne godine studija s prosjekom ocjena na upisanom studijskom programu najmanje 4,00 za položene ispite tijekom prethodne godine studija ostvarene, prema priloženom prijepisu ocjena koji ispunjava i ovjerava visoko učilište koje student pohađa,
 • najmanje 50 ECTS bodova ostvarenih tijekom prethodne godine studija za studijske programe za deficitarno zanimanje, određeno odlukom gradonačelnika, s prosjekom ocjena na upisanom studijskom programu najmanje 3,50 za položene ispite tijekom prethodne godine studija prema priloženom prijepisu ocjena koji ispunjava i ovjerava visoko učilište koje student pohađa,

c) za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija:

 • ukupni prosjek tijekom preddiplomskog, odnosno stručnog studija najmanje 4,00 uz ostvarenih 180 ECTS bodova,
 • ukupni prosjek tijekom preddiplomskog, odnosno stručnog studija najmanje 3,50 uz ostvarenih 180 ECTS bodova za deficitarno zanimanje određeno odlukom gradonačelnika.

d) za studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija:

 • najmanje 50 ECTS bodova ostvarenih tijekom prethodne akademske godine s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 za položene ispite u prethodnoj akademskoj godini prema priloženom prijepisu ocjena koji ispunjava i ovjerava visoko učilište koje student pohađa.
 • najmanje 50 ECTS bodova ostvarenih tijekom prethodne akademske godine za studijske programe za deficitarno zanimanje, određeno odlukom gradonačelnika, s prosjekom ocjena od najmanje 3,50 za položene ispite u prethodnoj akademskoj godini prema priloženom prijepisu ocjena koji ispunjava i ovjerava visoko učilište koje student pohađa. Prosjek ocjena tijekom prethodne akademske godine izračunava se na dvije decimale na način da se zbroj ocjena podijeli s brojem položenih predmeta. U slučaju kada se na natječaj javi student prve godine koji je srednju školu završio u inozemstvu, odnosno student viših godina koji studira u inozemstvu, izračun prosjeka ocjena izvršit će se u skladu s modelom prevođenja ocjena navedenom u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija Grada Umaga. U slučaju da sustav ocjenjivanja nije naveden u Prilogu 1., Upravni odjel za za društvene djelatnosti će prijevod ocjene utvrditi po službenoj dužnosti na temelju dostupnih podataka o sustavu ocjenjivanja u dotičnoj državi, a ako to ne bude moguće, od podnositelja zahtjeva za dodjelu stipendije zatražit će se dopuna dokumentacije sa službenom ispravom obrazovne ustanove iz inozemstva o sustavu ocjenjivanja te prijevodom na hrvatski jezik koji je ovjerio sudski tumač u roku od 15 dana računajući od dana dostave zahtjeva za dopunu.
   3. Studenti prve godine preddiplomskih i stručnih studija koji su paralelno završili dva programa srednjoškolskog obrazovanja, odnosno studenti viših godina studija koji paralelno polaze dva studijska programa, podnose dokumentaciju o završenom srednjoškolskom programu, odnosno studiju koji je za njih povoljniji. Zaprimljene prijave studenata bodovat će se u skladu s kriterijima koji su navedeni su u Prilogu 2. Pravilnika o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija Grada Umaga. Bodovi se utvrđuju prema uspjehu u obrazovanju, deficitarnosti zanimanja, priznatim postignućima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, obavljenom volonterskom radu te sportskim uspjesima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini.

IV.

Stipendija se odobrava za jednu akademsku godinu. Vrijeme apsolventskog staža ne uračunava se u vrijeme trajanja studija.

V.

Natječaj je otvoren od 2. studenog do 20. studenog 2015. godine, a objavljen je u dnevnim glasilima, oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Grada Umaga (www.umag.hr).

Prijave na natječaj s odgovarajućim ispravama podnose se na sljedeću adresu:

GRAD UMAG
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Trg slobode 7, 52470 Umag

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom ili se predaju u pisarnici Grada Umaga u zatvorenoj omotnici s naznačenim imenom i adresom pošiljatelja.

Nepotpune prijave te prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati i bit će vraćene pošiljatelju o čemu će biti sastavljena službena bilješka.

VI.

Kandidati su dužni priložiti sljedeće isprave:

1.) potvrdu o upisu na visoko učilište u akademskoj godini 2015./2016.

2.) uvjerenje o prebivalištu (koje nije starije od mjesec dana od datuma objave natječaja),

3.) preslik svjedožbi 1., 2., 3. i 4. razreda srednje škole (studenti prve godine preddiplomskih i stručnih studija),

4.) preslik svjedodžbe o položenoj državnoj maturi (studenti prve godine preddiplomskih i stručnih studija),

5.) isprave o sudjelovanju na državnom natjecanju prema katalogu natjecanja i smotri Agencije za odgoj i obrazovanje, međunarodnom natjecanju, nagradama za umjetničko stvaralaštvo na državnom i međunarodnom planu, postignutim sportskim rezultatima na državnim i međunarodnim natjecanjima.

6.) pisanu potvrdu organizatora volontiranja ili preslik volonterske knjižice koju je ovjerio organizator volontiranja o ostvarenim satima volonterskog rada u prethodnoj školskoj/akademskoj godini,

7.) izjavu podnositelja zahtjeva da ne prima novčanu pomoć za studiranje po drugoj osnovi,

8.) vlastoručno potpisanu izjavu podnositelja zahtjeva da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da ovlašćuje nadležni upravni odjel da ih može provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima sa svrhom sklapanja te izvršavanja ugovora o ostvarivanju prava na stipendiju,

9.) prijepis ocjena i broj ostvarenih ECTS bodova koji ispunjava i ovjerava visoko učilište koje student pohađa,

10.) druge isprave, ako su potrebne za dokazivanje uvjeta za dodjelu stipendije.

Napomena:

Zbog utvrđivanja uvjeta za dodjelu stipendija i pojedinih mjerila bodovanja mogu se zatražiti i dodatne isprave (dokazi).

Kandidati su dužni dostaviti sve isprave, u pravilu, na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku, odnosno prevedene od strane sudskog tumača.

Iznimno, isprave mogu biti dostavljene i na talijanskom, slovenskom, srpskom i bosanskom jeziku na latiničnom pismu.

VII.

Upravni odjel za društvene djelatnosti provodi postupak natječaja, utvrđuje prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija na temelju dostavljene dokumentacije i kriterija za dodjelu stipendija koji su sastavni dio Pravilnika o mjerilima i kriterijima za dodjelu stipendija.

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Umaga.

Podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendija imaju pravo prigovora na prijedlog liste prvenstva za dodjelu stipendija u roku od osam (8) dana računajući od dana njene objave.

Prigovor se podnosi gradonačelniku putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada Umaga. Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna i protiv nje nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Nakon isteka roka za prigovore te donošenja odluke po prigovorima povjerenstvo utvrđuje konačnu listu prvenstva. Na temelju konačne liste gradonačelnik donosi odluku o dodjeli stipendija.

Na temelju odluke gradonačelnika o dodjeli stipendija sklapa se ugovor sa stipendistom kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

VIII.

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti osobno svakim radnim danom ili telefonom na broj 052/702-961, odnosno elektronskom poštom na adresu: drustvene-djelatnosti@umag.hr.

 

Materijali

Obrazac za prijavu (51 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Umaga (2013)
Stipendije Grada Umaga (2012)
Stipendije grada Umaga (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu