Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Brodsko-posavske županije

Baza natječaja

Stipendije Brodsko-posavske županije

Rok za prijavu: 07.02.2015.

Kontakt institucija: Brodsko - posavska županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Brodsko-posavske županije

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovitim studentima, za 2015.godinu s područja Brodsko-posavske županije

I. Za 2015.godinu dodijelit će se:

 1. 25 stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja
 2. 5 stipendija za darovite studente

II. Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju za dodjelu stipendija imaju redovni studenti, za vrijeme trajanja studija, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Brodsko-posavske županije
 • da su redovni studenti stručnog il sveučilšnog prediplomskog, diplomskog il integriranog diplomskog sveučilšnog studija, - da studenti koji prvi puta upisuju akademsku godinu nisu starij od 2 godine života
 • da nemaju odobren kredit, stipendiju il drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije
 • da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti imaju najmanju prosječnu ocjenu 3. i4. razreda srednje škole 4,50, a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjenu prethodne godine studija 3,0).

Deficitarna zanimanja su:

Stručni studij:

 • proizvodno strojarstvo
 • građevinarstvo
 • sestrinstvo
 • elektrotehnika

Sveučilšni studij:

 • proizvodno strojarstvo
 • farmacija
 • anglistika
 • germanistika
 • građevinarstvo
 • elektrotehnika
 • arhitektura
 • informatika iračunarstvo
 • pedagogija
 • matematika
 • fizika
 • medicina
 • dentalna medicina
 • rehabiltacija
 • kemija
 • da studenti prve godine studija koji se prijavljuju po osnovi darovitosti imaju najmanju prosječnu ocjenu 3.i 4.razreda srednje škole 4,90 a studenti viših godina studija najmanju prosječnu ocjene prethodne godine studija 4,0
 • za studente koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti da im prosječni mjesečni prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos 30% iznad neoporezivog dijela mjesečne plaće (2.860,0 kuna),prema propisima Republike Hrvatske,

III.

Kriterij za dodjelu stipendija po osnovi deficitarnosti:

 • opći uspjeh
 • deficitarnost zanimanja
 • materijalni status
 • sudjelovanje roditelja/staratelja u Domovinskom ratu

Kriterij za dodjelu stipendija po osnovi darovitosti: 

 • opći uspjeh
 • završavanje srednjoškolskog obrazovanja u vremenu kraćem od propisanog
 • prosjek ocjena među 10% najboljih studenata
 • natjecanja, nagrade, priznanja
 • materijalni status

IV.

– Korištenje stipendije odobrava se korisnicima za vrijeme trajanja studija odnosno do završetka zadnje studijske akademske godine. Korištenje odobrene stipendije nastupa po potpisivanju ugovora o stipendiranju a isplaćuje se za fiskalnu godinu, u iznosu od 800,00 Kn mjesečno.

V.

Prijave(zamolbe) i izjave o broju članova zajedničkog domaćinstva podnose se popunjavanjem obrazaca koji se mogu dobit u Upravnom odjelu za obrazovanje šport i kulturu, Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1. soba 108., prvi kat, il na web stranici Županije (www.bpz.hr).Popunjene prijave, izjave i dokumentacija predaju se u Pisarnicu na urudžbeni zapisnik osobno il putem pošte s naznakom; Natječaj za stipendije-deficitarna zanimanja il Natječaj za stipendije- daroviti studenti na adresu:

Brodsko-posavska županija, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br.1 Upravni odjel za obrazovanje ,šport i kulturu Komisija za stipendiranje studenata

Nepotpuno popunjene i ne potpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Uz prijavu i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva potrebno je priložit sljedeće dokumente i to

Studenti koji se prijavljuju po osnovi deficitarnosti:

 1. potvrdu o prebivalištu izdanu od MUP-a,
 2. domovnicu (preslika),
 3. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2014./2015.godinu
 4. ovjerena preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine) , a studenti viših godina potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija,
 5. potvrda o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu
 6. službene potvrde o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca il nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 7. potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti,
 8. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 9. elektronski ispis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni ne vode se u evidencij Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 10. potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu roditelja-staratelja, izdanu od nadležnog Ureda za obranu il Policijske uprave.

Studenti koji se prijavljuju po osnovi darovitosti:

 1.  potvrdu o prebivalištu kandidata
 2. domovnica(preslika)
 3. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje za akademsku 2014./2015.godinu
 4. ovjerena preslika svjedodžbe 3. i4.razreda srednje škole isvjedodžbe o državnoj maturi (za studente prve godine), a studenti viših godina studija potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija
 5. potvrdu od strane škole o ranije završenom školovanju
 6. potvrdu od strane matičnog visokog učilšta/fakulteta da se student nalazi među 10% najboljih studenata
 7. dokazi o postignutim natjecanjima, nagradama , znanstveno-stručnim il umjetničkim radovima
 8. potvrdu o redovnom školovanju za brata/sestru koji žive u zajedničkom domaćinstvu
 9. potvrdu o prosjeku primanja članova zajedničkog domaćinstva u prethodna 3 mjeseca izdana i ovjerena od strane poslodavca il nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 10. uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
 11. potvrda porezne uprave za prethodnu godinu za članove zajedničkog domaćinstva koji ostvaruju prihod obavljanjem samostalne djelatnosti
 12. elektronski spis radnog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za članove koji nisu zaposleni ne vode se u evidencij Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VI.

Rok natječaja je 15 dana od dana objave.

VII.

Nakon isteka roka za podnošenje prijave Komisija za stipendiranje studenata u skladu s Odlukom o uvjetima, kriterijima ipostupku dodjele stipendija iz sredstava Županijskog Proračuna Brodsko-posavske županije utvrdit će prijedlog liste prioriteta za dodjelu stipendija. Prijedlog liste prioriteta objavit će se u tjedniku Posavska hrvatska ina službenim web stranicama Brodsko-posavske županije. U roku 8 dana od objavljivanja liste prioriteta kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Prigovor se upućuje Županu putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport ikulturu.

Obrazac za prijavu se nalazi na kraju dokumenta u prilogu.

 

Materijali

Obrazac za prijavu (93 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Brodsko-posavske županije (2013)
Stipendije Brodsko-posavske županije (2013)
Stipendije Brodsko-posavske županije (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu