Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Rok za prijavu: 29.12.2014.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

JAVNI NATJEČAJ

 

1.Za akademsku godinu 2014./2015. studentima će se dodijeliti najviše 30 Stipendija.

2. Pravo na Stipendiju mogu ostvariti studenti koji podnesu prijavu na Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa za akademsku godinu 2014./2015. i ispunjavaju sljedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno pet godina prije dana objave Javnog natječaja;
- da nisu stariji od 29 godina;
- da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista), zaostajali u studiranju;
- da su redoviti studenti:
- druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija,
- druge, treće ili više godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i
- prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija,
- da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu;
- da su završili prethodne godine studija s ukupnim prosjekom ocjena od najmanje 3,00;
- da nisu studenti privatnih visokih učilišta;
- da nisu apsolventi;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza;
- da nisu studenti razlikovne godine studija;
- da ostvaruju bodove na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika.

3. Stipendija se dodjeljuje za trajanja statusa redovitog studenta, a najduže za 12 mjeseci, odnosno za 5 mjeseci, ako u tom roku prema nastavnom planu i programu studija za koji je Stipendija odobrena završava nastavni plan i program korisnika Stipendije.
Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-kolovoz 2014. godine.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su socijalni status i druge socijalne prilike, uspjeh na studiju i ranije korištenje Stipendije.

5. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj je zaključno s 29. prosincem 2014.
Prijava na Javni natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno s naznakom "ZA JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA SLABIJEG SOCIJALNOG STATUSA ZA AKADEMSKU GODINU 2014./2015." na adresu:

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Nova cesta 1
10 000 Zagreb

Prijave na Javni natječaj dostavljaju se preporučeno poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu na istoj adresi.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Nova cesta 1 i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).


Uz prijavu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

 1. Domovnicu (preslika),
   
 2. Uvjerenje o prebivalištu u Gradu Zagrebu za kandidata, prijavljeno neprekidno pet godina prije dana objave Javnog natječaja, ne starije od 30 dana od dana objave Javnog natječaja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika),
   
 3.  Izvadak iz matice rođenih, ne stariji od 3 mjeseca (preslika),
   
 4. Potvrdu o upisu na studij akademske godine 2014./2015. (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika),
   
 5. Potvrdu o godini upisa na prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija, odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika),
   
 6. Prijepis ocjena završenih godina studija sa ukupnim prosjekom ocjena (preslika),
   
 7. Vjerodostojnu medicinsku dokumentaciju liječnika specijalista ukoliko je kandidat zaostajao tijekom studiranja (preslike),
   
 8. Rješenje centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu za kandidata i/ili članove njegovog kućanstva (preslika),
   
 9. Potvrdu centra za socijalnu skrb da su kandidat i/ili članovi njegovog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pribavljenu u tijeku trajanja Javnog natječaja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika),
   
 10. Dokaze da prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ostvaren u tri mjeseca prije mjeseca u kojemu je raspisan Javni natječaj za dodjelu Stipendije ne prelazi 50% proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Narodne novine 152/13 i 39/14),
  (napomena: 50% proračunske osnovice iznosi 1.663,00 kn, a dokazi se dostavljaju za sve članove kućanstva koji su ostvarili prihode u kolovozu, rujnu i listopadu 2014.):

  a) potvrde o visini neto plaće i naknadi plaće, priložiti na propisanom obrascu (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);

  b) dokazi o visini mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (preslike odrezaka odnosno izvornik ili preslika potvrde ovjerena kod javnog bilježnika);

  c) dokazi o svim drugim izvorima prihoda (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);

  d) potvrde za kandidata/e kojem/kojima je/su roditelj/i preminuo/li da kandidat i članovi njegovog kućanstva nisu korisnici obiteljske mirovine (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);

  e) uvjerenja za radno sposobne članove kućanstva i članove kućanstva starije od 15 godina koji nisu na redovitom školovanju da se u navedenom vremenskom razdoblju vode u evidenciji nezaposlenih osoba (original) ili vjerodostojna medicinska dokumentacija liječnika specijalista ukoliko su na liječenju odnosno nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (preslika);

  f) potvrda centra za socijalnu skrb ili pravomoćna sudska presuda kojom se utvrđuje novčani iznos za uzdržavanje (alimentacija), (preslika);
   
 11. Rješenje ili potvrda centra za socijalnu skrb da su kandidat i/ili članovi njegovog kućanstva ostvarili pravo na jednokratnu naknadu, u periodu od 1. siječnja 2014. do 31. listopada 2014. godine (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika),Napomena: ukoliko kandidat dostavi dokaze pod točkama 5.8. i 5.9., nije dužan priložiti dokaze pod točkama 5.10. i 5.11.
   
 12. Dokaze o drugim socijalnim prilikama: a) smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog/e roditelja/e (preslika);

  b) potvrdu o nestanku roditelja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);
  c) potvrdu za roditelja o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, izdanu od nadležnog tijela državne uprave (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);
  d) izvadak iz matice rođenih za roditelja kandidata koji živi u jednoroditeljskoj obitelji, ne stariji od tri mjeseca (preslika);
  e) pravomoćnu presudu o razvodu braka (preslika), pravomoćnu odluku suda o povjeravanju djeteta jednom roditelju-za izvanbračne zajednice (preslika) ili uvjerenje centra za socijalnu skrb da kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji, pribavljenu u tijeku trajanja Javnog natječaja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);
  f) rodni list za braću/sestre do navršene 15. godine života (preslika), a za braću/sestre na redovitom školovanju potvrde o redovitom školovanju najdulje do navršene 29. godine života (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika);

  g) rodni list djeteta ukoliko je kandidat i sam roditelj (preslika).
   
 13. Potvrdu centra za socijalnu skrb da je kandidatu priznato pravo na uslugu dugotrajnog smještaja ili organiziranog stanovanja, pribavljenu u tijeku trajanja Javnog natječaja (izvornik ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika)

  (Napomena: ukoliko kandidat dostavlja dokaz pod točkom 5.13., nije dužan priložiti dokaze pod točkom 5.8., 5.9., 5.10., 5.11. i 5.12).
   
 14. Ugovor o korištenju Stipendije Grada Zagreba za studente slabijeg socijalnog statusa, za studente koji su u akademskoj godini 2013./2014. bili korisnici Stipendije Grada Zagreba za studente slabijeg socijalnog statusa (preslika).
   
 15. Životopis (osnovni podaci o kandidatu, tijeku školovanja, kućanstvu...),

6. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

7. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

8. U vrijeme sklapanja ugovora o korištenju Stipendije i za njegova trajanja kandidat za dodjelu Stipendije, odnosno korisnik Stipendije, ne može primati niti jednu drugu novčanu stipendiju.

9. Ako su iz jedne obitelji dva ili više studenta na prijedlogu liste kandidata, Stipendija se dodjeljuje jednom, bolje rangiranom studentu.
 

 

Materijali

Obrazac za prijavu (75 kb)
Obrazac potvrde o visini neto plaće (15 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2013)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2012)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2011)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2010)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2009)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu