Homepage > Competitions > Državne stipendije

Baza natječaja

Državne stipendije

Deadline: 31.01.2014.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: not defined
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

NATJEČAJ
za dodjeljivanje minimalno 2.650 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2014. godinu

 

I. Postupak provedbe natječaja i donošenja odluke o dodjeli državne stipendije


Natječaj se provodi sukladno odredbama članaka 12. – 15. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj: 159/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Odluka o dodjeli državne stipendije donosi se sukladno člancima 16. – 18. Pravilnika. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije.

Prijave za kategorije D-1 i E započinju prijavom na elektroničkom obrascu kojem se pristupa putem AAI korisničkog računa na internetskoj stranici https://app.mzos.hr/obrasci/. AAI korisnički račun dodjeljuje administrator elektroničkog imenika visokog učilišta. Sve upite o AAI korisničkim računima rješavaju AAI koordinatori na visokom učilištu na kojem student studira.

Osobe koje se prijave na natječaj upoznate su s tim da će se s ciljem osiguranja transparentnosti postupka rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju objaviti na internetskoj stranici Ministarstva, te da će ista uključivati ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog učilišta, godina upisa na visoko učilište, te ukupan broj stečenih ECTS bodova na studiju.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna.

Student se može prijaviti na natječaj samo u jednoj od kategorija.

 

II. Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:


D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;

E – redoviti studenti slabijega socijalno-ekonomskog statusa;

P – studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

 

III. Pravo na državnu stipendiju imaju:

 • redoviti studenti hrvatski državljani koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima i studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija pod uvjetima određenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju.

 

IV. Opći uvjeti za podnošenje prijave:

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
 • da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje prijavnim obrascem koji ovjerava visoko učilište.

 

V. Na natječaj za dodjelu državne stipendije ni u jednoj kategoriji ne mogu se prijaviti studenti:

 • koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane u prvu godinu studija na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima u akademskoj godini 2013./2014.);
 • koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45, (ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta);
 • koji su u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitog studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini studija, (ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta);
 • koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studijski program na istoj razini studija, (ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta);
 • koji imaju prekid studija na tom studijskom programu, osim slučajeva mirovanja obveza studenta;
 • studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2013./2014.

 

VI. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji D-1:

 • redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne smiju prelaziti 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;
 • dokaz o statusu poginule, umrle i nestale osobe te djeteta mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata i mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata. Kao dokaz dostaviti navedene dokumente koje izdaje nadležno tijelo državne uprave;
 • dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo);

 

VII. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji E – studenti slabijega socijalno-ekonomskog statusa:

 • redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne smiju prelaziti 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;
 • dostavljena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo).

Bodovanje za državnu stipendiju za kategoriju E provodi se na sljedeći način i na temelju sljedećih dokaza:

1. Za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima 500,00 kuna ili manje prihoda priznaje se 800 bodova, od 500,01 do 1.000,00 kuna priznaje se 600 bodova, od 1.000,01 do 1.500,00 kuna priznaje se 400 bodova, od 1.500,01 do 1.995,60 kuna, priznaje se 200 bodova,
 

 • kao dokaz priložiti potvrde nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu, odnosno potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini, te Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.

2. Za studenta koji je roditelj priznaje se po 300 bodova za svako dijete,

 • kao dokaz priložiti presliku rodnog lista djeteta.

3. Za studenta kojem je jedan roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 300 bodova, a za studenta čija su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata priznaje se 600 bodova,

 • kao dokaz priložiti smrtni list roditelja odnosno rodni list studenta ili potvrdu nadležnog tijela o nestaloj osobi.

4. Za studenta čija su oba roditelja nezaposlena u trenutku podnošenja prijave na natječaj priznaje se 300 bodova, a za jednoga nezaposlenog roditelja priznaje se 150 bodova,
 

 • kao dokaz priložiti potvrdu o nezaposlenosti koju izdaje nadležna ustanova za zapošljavanje. Studenti kojima su roditelji umirovljenici ne ostvaruju pravo na navedene bodove.

5. Za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog obrazovanja sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se po 200 bodova za svakog brata ili sestru,
 

 • kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog tijela.

6. Za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta priznaje se 200 bodova,
 

 • kao dokaz priložiti presliku osobne iskaznice.

7. Za studenta koji je korisnik stalne pomoći za uzdržavanje sukladno zakonu koji regulira socijalnu skrb priznaje se 200 bodova,
 

 • kao dokaz priložiti potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb.

8. Za studente koji imaju oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 300 bodova, a za jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 150 bodova,
 

 • kao dokaz priložiti rješenje nadležne ustanove za zdravstveno osiguranje.

9. Za studenta kojem su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitoga osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja-priznaje se po 150 bodova za svakog brata ili sestru,
 

 • kao dokaz priložiti presliku rodnog lista za predškolsko dijete te potvrdu osnovne škole, srednje škole odnosno visokog učilišta.

Ako dva ili više studenta ostvare isti broj bodova na temelju članka 8. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju, prednost pri dodjeli državne stipendije u kategoriji E-studenti slabijega socijalno-ekonomskog statusa imat će studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva sukladno članku 8. stavku 1. točki 1. istog pravilnika.

 

VIII. Posebni uvjeti za dodjelu državne stipendije u kategoriji P:

 • dokaz o utvrđenom postojanju tjelesnog oštećenja, koji izdaje nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje;
 • upis na poslijediplomski sveučilišni studij, što se dokazuje potvrdom visokog učilišta koje provodi poslijediplomski sveučilišni studij;
 • dokaz da student nije u radnom odnosu, što se dokazuje potvrdom nadležne ustanove za zapošljavanje;
 • dokaz da redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva studenta ne prelaze 100% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom, što se dokazuje potvrdom nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu. Za studente čiji su članovi zajedničkog kućanstva u mirovini dokaz su potvrde nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za prethodnu kalendarsku godinu;
 • dostavljanje Izjave o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo).

 

IX. Podnošenje prijava

Prijava za D-1 kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

1. Ispunjavanje elektroničkog obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi https://app.mzos.hr/obrasci/ . Student obrascu pristupa pomoću AAI korisničkog računa (link na "AAI@EduHr Prijava" u gornjem desnom kutu);
2. Ispisivanje ispunjene elektroničke prijave;
3. Potpisivanje ispisane prijave od strane studenta;
4. Ovjeravanje ispisane i potpisane prijave od strane visokog učilišta na kojem student studira;
5. Prilaganje prijavi cjelokupne propisane dokumentacije;
6. Slanje ispisane i ovjerene prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju".
 

Prijava za D-1 kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslana ispisana, vlastoručno potpisana i ovjerena elektronička prijava, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijava za E kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

1.Ispunjavanje elektroničkog obrasca koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi https://app.mzos.hr/obrasci/ . Student obrascu pristupa pomoću AAI korisničkog računa (link na "AAI@EduHr Prijava" u gornjem desnom kutu);
2.Ispisivanje ispunjene elektroničke prijave;
3.Potpisivanje ispisane prijave od strane studenta;
4.Ovjeravanje ispisane i potpisane prijave od strane visokog učilišta na kojem student studira;
5.Prilaganje prijavi cjelokupne propisane dokumentacije, uključujući dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na dodatne bodove;
6.Slanje ispisane i ovjerene prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju“.

Prijava za E kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslana ispisana, vlastoručno potpisana i ovjerena elektronička prijava, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijava za P kategoriju stipendija podnosi se u sljedećim koracima:

1. Preuzimanje obrasca za prijavu stipendije s internetske adrese www.mzos.hr /Uprava za visoko obrazovanje/studentski standard/državne stipendije;
2. Ispisivanje, ispunjavanje i potpisivanje obrasca od strane studenta;
3. Ovjeravanje obrasca od strane visokog učilišta na kojem student studira;
4. Prilaganje prijavi cjelokupne propisane dokumentacije;
5. Slanje ispisane i ovjerene prijave s propisanom dokumentacijom, isključivo poštom Ministarstvu na adresu: Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju".

Prijava za P kategoriju stipendija smatra se potpunom tek nakon što je Ministarstvu poštom poslan, vlastoručno ispisan i ovjeren obrazac za prijavu, uključujući popratnu dokumentaciju.

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 13. siječnja 2014. do 31. siječnja 2014. godine (uključujući i 31. siječnja). Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi. Student se može prijaviti na natječaj za dodjelu državne stipendije samo u jednoj od navedenih kategorija slanjem prijave sukladno gornjim uputama.

Prijave s neovjerenim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku te prijave u kojima podaci u elektroničkoj prijavi (D-1 i E kategorija) nisu istovjetni podacima u ispisanoj prijavi, neće se razmatrati. Prijave u kojima je dokumentacija propisana ovim natječajem poslana nakon utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se razmatrati.

 

Materials

ObrazacP (129 kb)
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (230 kb)
Obrazac Ugovora o dodjeli državne stipendije u kategoriji E (142 kb)
Obrazac Ugovora o dodjeli državne stipendije u kategoriji P (142 kb)
Obrazac Ugovora o dodjeli državne stipendije u kategoriji D-1 (142 kb)

 

Previous year's competition

Državne stipendije (2012)
Državne stipendije (2012)
Državne stipendije (2011)
Državne stipendije (2009)
Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2008)
Državne stipendije (2007)
Državne stipendije (2006)

 

 

 

Visit www.ceu.hu